YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ

Madde 1 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Madde 2Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

2.2. İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bu durumda, aday veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

2.3. Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir. Örneğin; idare tarafından ihale konusu işin yüklenicisinin AII ve AVI grubu işlere ilişkin deneyiminin olmasının istenmesi durumunda ihale konusu işin AII grubu iş deneyimi gerektiren kısmı ile AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.

2.4. (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 1. Md.) (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçevesinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir. Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de benzer iş olarak belirtilebilecektir.

Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde benzer işin “bir grup veya o gruptaki işin onarım işi” şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin “(A) Alt Yapı İşleri – VII. Grup: Havaalanı İşleri” grubuna giren bir onarım ihalesinde benzer iş “AVII grubu veya AVII grubu işin onarım işi” şeklinde belirlenecektir.

Tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki ikmal (tamamlama) ihalelerinde ise, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir. Örneğin, kapsamında birden fazla BII grubu bina inşaatı olan bir projede bir kısım bina inşaatlarının tamamlandığı, bir kısım bina inşaatlarına ise hiç başlanılmadığı durumda, yapılacak ikmal ihalesinde benzer işin “BII grubu iş” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, proje kapsamındaki binaların tamamının kaba inşaatının bitirildiği, ince işlerinin tamamlanmadığı bir durumda ise, benzer işin “BII grubu veya BII grubu işin tamamlama işi” şeklinde belirlenmesi uygun olacaktır.

2.5. (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 2. Md.)  (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgeler iş deneyim belgesini düzenleyen idareden temin edilerek değerlendirme yapılır.  Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri için ise söz konusu bilgi ve belgeler makul bir süre verilmek suretiyle belgeyi sunan aday veya istekliden istenir.

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmış, ihale konusu işi de içeren bir yapım işine ait belge sunulması halinde bu belgedeki ihale konusu işe ilişkin kısmın tutarının belirlenmesinde sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınır. Örneğin, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış bir BIII grubu bina yapımına ilişkin iş deneyim belgesi kapsamındaki CI grubu işlerin tutarı, anılan gruba ait sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınarak belirlenecektir.

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.

2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.

2.8. (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 3. Md.) İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.

2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.

2.10. BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

2.12. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubunda yer almakta olup, anılan yapım işlerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması ya da ihale dokümanında; anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkân verecek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları ile (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler de ihaleye katılabileceklerdir.

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.

2.13. (C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.

2.14. Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Madde 3 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 – Diğer mevzuatta 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Madde 5 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(Ek: 27/04/2016–29696 R.G. )

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek madde: 19.06.2018-30453/m RG/ 4. Md.) (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi açısından, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Madde 6 – Bu Tebliğ 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ

(A) ALT YAPI İŞLERİ
I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ 1.         Köprüler 2.         Viyadükler 3.         Alt ve üst geçitler 4.         AkedüklerII. GRUP: TÜNEL İŞLERİ 1.         Karayolu ve demiryolu tünelleri 2.         Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri 3.         Atıksu tünelleri 4.         Deniz ve nehir altı tünelleri 5.         Metro tünelleri 6.         Galeri ve şaftlar
III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ 1.         Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri 2.         Su isale hatları  IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 1.         Kanalizasyon şebekeleri 2.         Yağmursuyu şebekeleri 3.         İçme ve kullanma suyu şebekeleri 4.         Mikrotünel işleri
V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 1.         Otoyollar 2.         Devlet, il ve köy yolları 3.         Cadde ve sokak yapım işleri  VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 1.         Demiryolları 2.         Metro inşaatları 3.         Raylı sistemler 4.         Füniküler raylı taşıma tesisleri
VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ 1.         Havaalanı pistleri 2.         Havaalanı apron ve taksirut inşaatı  VIII. GRUP: BARAJLAR 1.         Dolgu barajlar 2.         Beton barajlar 3.         Kemer barajlar 4.         Göletler
IX. GRUP: SU YAPILARI 1.         AVIII. Grup işler 2.         Sulama ve drenaj tesisleri 3.         Regülatörler, bentler, rezervuarlar 4.         Akarsu düzenleme işleri 5.         Nehir ıslahı işleri 6.         Taşkın koruma tesisleri 7.         Sel kapanları 8.         (Mülga: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.) 9.         (Mülga: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.)  X. GRUP: DENİZ YAPILARI 1.         Liman, iskele, rıhtım inşaatları 2.         Marina inşaatı 3.         Deniz üstü platform inşaatları 4.         Dalgakıranlar 5.         Balıkçı barınakları, çekek yerleri 6.         Tersane havuzu inşaatları 7.         Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri 8.         Deniz altı boru hatları 9.         Deniz içi tüp geçitleri 10.       Deniz deşarjı yapıları
XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ 1.         Kanalizasyon arıtma tesisleri 2.         Atıksu arıtma tesisleri 3.         Su Arıtma tesisleri 4.         İçmesuyu arıtma tesisleriXII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ
XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİXIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ 1.         Katı yakıt santralleri 2.         Sıvı yakıt santralleri 3.         Doğalgaz santralleri 4.         Jeotermal santralleri
XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ  XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI 1.         Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar 2.         Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları 3.         Petrol rafineri ve terminalleri 4.         Gaz terminalleri 5.         Atık bertaraf etme tesisleri 6.         Atık işleme tesisleri 7.         Bacagazı arıtma tesisleri
XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ 1.         AII grubu işler 2.         AVIII grubu işler 3.         Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri 4.         Dekapaj işleri 5.         Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleriXVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ 1.         AV grubu işler 2.         AVI grubu işler 3.         AVII grubu işler 4.         AVIII grubu işler 5.         Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri 6.         Peyzaj sahaları tanzim işleri 7.         Yüzey ve platform işleri
XIX. GRUP: KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ * 1.         Telefrik İşleri 2.         Telesiyej İşleriXX. GRUP: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ (Ek: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.) 1. AIX Grubu İşler 2. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri       3. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri


(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ
I. GRUP: BİNA İŞLERİ 1.         Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri 2.         Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri 3.         Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri  II. GRUP: BİNA İŞLERİ 1.         Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü) 14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
III. GRUP: BİNA İŞLERİ 1.         BII. Grup işler 2.         BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri 
(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER 1.         Temizsu tesisat İşleri 2.         Atıksu tesisat İşleri 3.         Yangın Söndürme Tesisatı İşleriII. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ 1.         Isıtma Tesisatı İşleri 2.         Soğutma Tesisatı İşleri 3.         Havalandırma Tesisatı İşleri 4.         İklimlendirme Tesisatı İşleri
III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ 1.         Asansör İşleri 2.         Yürüyen merdiven işleri 3.         Yürüyen bant işleri 4.         Gezer vinç işleriIV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ  
(D) ELEKTRİK İŞLERİ
I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.         Enerji iletim havai hatları 2.         Enerji iletim yeraltı kablo işleriII. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.         Enerji dağıtım havai hatları 2.         Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri
III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ 1.         Şalt tesisleri 2.         Trafo merkezleri 3.         Kompanzasyon tesisleriIV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ 1.         Kuvvet dağıtım tesisatı 2.         Topraklama ve koruma sistemleri 3.         Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri 4.         Jeneratör tesisatı 5.         Kesintisiz güç kaynağı tesisatı
V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ 1.         Köprü aydınlatma işleri 2.         Yol aydınlatma işleri 3.         Tünel aydınlatma işleri 4.         Tarihi mekân aydınlatma işleri 5.         Açık alan aydınlatma işleri 6.         Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri 7.         Tehlikeli alan aydınlatma işleri 8.         Havaalanı pisti aydınlatma işleriVI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.         Elektromekanik İşler 2.         Raylı sistemler elektrifikasyon işleri 3.         Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri 4.         Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri 5.         Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri


(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ
I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ 1.         Karayolu sinyalizasyon işleri 2.         Demiryolu sinyalizasyon işleri 3.         Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri 4.         Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri 5.         Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi 6.         Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleriII. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA) İŞLERİ 1.         Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri 2.         Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri 3.         Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri 4.         Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri
III. GRUP: OTOMATİK ÖLÇÜM VE GÖZLEM SİSTEMLERİ 1.         Meteoroloji otomatik ölçüm ve gözlem sistemleri 2.         UV-A, UV-B, ozon ve yağış asit ölçüm sistemleri 3.         Çevre yönetimi ayrıştırma ve izleme sistemleri  IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ 1.         Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri 2.         Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı dedektörü) 3.         Yangın uyarı ve söndürme sistemleri 4.         Acil anons ve seslendirme sistemleri 5.         Yangın ihbar ve söndürme sistemleri 6.         Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.)
V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ 1.         Gözlemevi, uydu ve yer istasyonları 2.         Kablolu TV ve radyo dağıtım, interaktif iletişim şebekeleri ve tesisatı 3.         TV ve radyo verici istasyonlarıVI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.         Telsiz haberleşme sistemleri 2.         Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX)    
VII. GRUP: SES İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.         Ses frekans şebekeleri 2.         Yüksek frekans şebekeleri    VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.         Radyolink işleri 2.         Fiber optik işleri 3.         Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri 4.         IP-MPLS işleri
IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.         Ethernet teknolojisi işleri 2.         ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri 3.         Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri 4.         Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri 5.         LAN şebeke kurulumu 6.         WAN şebeke kurulumu 

*    DÜZELTME:                                     RESMİ GAZETE SAYISI: 27967            RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nin “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında yer alan “XIV. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” ibaresi; Kamu İhale Kurumunun 14/6/2011 tarihli ve 11405 sayılı yazısı üzerine, “XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” olarak düzeltilmiştir.