Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mayıs 2024 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32550
YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(Ek–1)’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(Ek–2)’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(Ek–3)’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(Ek–4)’de yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.          

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

EK MADDE 1- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan eklerde yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi yapılan işlerde, sözleşme tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240518-11.htm