Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Mayıs 2024 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32541
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Vakıf yükseköğretim kurumlarının öz gelirleri ile ulusal/uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fon tutarını aşmamak kaydıyla, mütevelli heyet tarafından belirlenen limitlere kadar,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Vakıf yükseköğretim kurumları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “42 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında belirlenen limitlere kadar olan alımlar hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240509-5.htm