Teklif kapsamında katalogları sunulan kitlerin teknik şartnamedeki hükümleri karşılamaması

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak,  akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından teklif edilen ve teklif kapsamında katalogları sunulan BD Max marka kitin Teknik Şartname’nin “11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2)” başlığı altında  yer verilen ve başvuru konusu edilen 1, 2 ve 7’nci maddelerini karşılamadığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.ye ait teklifin, ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Toplantı No: 2020/004
Gündem No: 23
Karar Tarihi: 29.01.2020
Karar No: 2020/UM.II-209

BAŞVURU SAHİBİ:

Onaymed Med. ve Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/509130 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Kit Karşılığı (Sonuç Bazlı) Cihaz Kurulumu İhalesi” İhalesi (2. Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Kit Karşılığı (Sonuç Bazlı) Cihaz Kurulumu İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Onaymed Med. ve Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2019 tarih ve 55216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1644 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “11.21. Tüberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışabilmelidir’ düzenlemesine yer verildiği,

İhale üzerinde bırakılan İnfotek firmasının teklif etmiş olduğu BD MAX marka kitin  Teknik Şartname’ nin ‘her bir test için ayrı bir kartuş olmalı’ şartını karşılamadığı,

İlgili firmanın teklif ettiği kitin Şartname’ de istenildiği gibi tek bir kartuş şeklinde olmayıp 2 ayrı işlem için kullanılan bağımsız bileşenlerden oluştuğu, bunlardan birincisinin İzolasyon stripi diğeri de PCR kartuşu olduğu,  oysaki Teknik Şartname’ye göre bir testin bir kartuş şeklinde olmak zorunda olduğu,

2) İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde  “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyonu dahil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, İnfotek firması tarafından teklif edilen kitin bu maddeye uygun olmadığı,

İnfotek firması tarafından teklif edilen kitin prospektüsünde kit içerisinde sadece örnek işleme kontrolünün, E7 kodlu bir ekstraksiyon tüpü içerisinde bulunduğu diğer kontrollerin kitle beraber sağlanmadığı haricen verilebileceğinin açıkça belirtildiği,

Ayrıca Şartname’de DNA izolasyonun aynı kartuş içerisinde yapılması istenirken firmanın teklif ettiği kitte bu işlemin aynı kartuş içerisinde yapılmayıp ayrı bir izolasyon stribi içerisinde yapıldığı,

Firmanın kartuş olarak teklif ettiği parça üzerinde sadece PCR işlemi gerçekleştiği, teklif edilen sistemde İzolasyon ve PCR işlemlerinin cihaz içerisinde farklı yerlerde ve ayrı parçalar üzerinde yapılmasının kontaminasyona neden olacağı için sonuçların doğruluğunun da sorgulanmasına neden olacağı,

3) Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde “Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde “Random Access ” çalışabilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği, İnfotek  firmasının teklif ettiği cihazın önce izolasyon işlemini yaptığı,  bu işlem esnasında cihaz kapak açılmasına izin vermediği için bu esnada gelen bir numunenin yüklenmesinin de mümkün olmadığı, cihazın izolasyon işlemi bitmeden yeni bir numune yüklenmesine izin vermediği, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenen numune biriktirilmemesi şartını sağlamayıp tam tersi numune biriktirerek çalışma zorunluluğu getirdiği,  idare tarafından şikayet başvurularına verilen cevapta  iddialarındaki haklılığın ikrar edildiği,

İdare tarafından işin Teknik Şartname’ye aykırı olan anılan teklifin ihale dışı bırakılması gerekir iken, ihale değerlendirmesine alınmasının Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu, Teknik Şartname’ye uygun olmadığı açık olarak kendi kılavuzlarından ve kataloglarından da görülen teklif üzerinde işin bırakılmasının yerinde olmadığı, bu hususta idare tarafından demo yapılması mümkün iken bu yol da kullanamayarak şikâyetlerinin reddedildiği, kamu zararı oluştuğu, ayrıca teknik görüş alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2020 Yılı Kit Karşılığı (Sonuç Bazlı) Cihaz Kurulumu İhalesi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 2 Kısım- Değişik Miktarlarda Testler

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. İstekliler, teklif edilen cihaz ve kitlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, Teknik Şartnameye Cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları ihale dosyasında vereceklerdir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin ekinde aşağıda yer verilen tablo bulunmaktadır.

Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1. KISIM (1. Kısım (Mikobakteri Mikroskobi-Kültür ve Mikrotüp Dilüsyonuyla Antibiyotik DuyarlılıkTesti Grubu))
1Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram, M.Mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb.)test25.000 
2Mikobakteri kültürütest25.000 
3Mikrotüp dilüsyonla antibiyotik duyarlılık testitest1.870 
2. KISIM (2. Kısım (Tüberküloz Moleküler Hızlı Tanı Test Grubu) )
1Real-Time PCR [(1-10 reaksiyon) veya (11 reaksiyon ve üzeri)]test3.000

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle 14.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 4 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihalenin başvuru konusu ikinci kısmının İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına, başvuru sahibi Onaymed Med. ve Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde “Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmadır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışılabilmelidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’ nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA İzolasyonu dâhil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır.”  düzenlemesi,

Aynı Şartname’ nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 7’nci maddesinde “Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde “Random Access” çalışabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen Kanun’un 56’ncı maddesinde Kurumun, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 27.12.2019 tarihli ve 23631 sayılı tarihli Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talebinde bulunulmuş, anılan yazıda “Kurumumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu çerçevede “2020 Yılı Kit Karşılığı (Sonuç Bazlı) Cihaz Kurulumu İhalesi” ihalesine ilişkin olarak yapılan bir şikâyet incelemesine esas olmak üzere aşağıdaki hususlarda görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde “Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmadır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışılabilmelidir.” düzenlemesi,

“11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA İzolasyonu dâhil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır.”  düzenlemesi,

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 7’nci maddesinde “Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde “Random Access” çalışabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

  Bu çerçevede,

1)  İhale üzerinde bırakılan istekli ( İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kitin Teknik Şartname’ nin “11.21. Tüberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde yer verilen ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışabilmelidir’ düzenlemesini   karşılayıp karşılamadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli ( İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kitin Teknik Şartname’ nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde yer verilen  “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyonu dahil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır” düzenlemesini karşılayıp karşılamadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli ( İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kitin Teknik Şartname’ nin 7’nci maddesinde yer verilen“Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde “Random Access ” çalışabilmelidir.” düzenlemesini  karşılayıp karşılamadığı,

 4) Başvuru sahibi  istekli tarafından teklif edilen (Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd.Şti.)  Genexpert marka kitin Teknik Şartname’ nin “11.21. Tüberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde yer verilen ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışabilmelidir’ düzenlemesini  karşılayıp karşılamadığı,

 5) Başvuru sahibi  istekli tarafından teklif edilen(Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd.Şti.)  Genexpert marka kitin Teknik Şartname’ nin “11.21 Tuberkuloz Moleküler Hızlı Test Grubu(Grup:2)” başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde yer verilen  “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyonu dahil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır” düzenlemesini karşılayıp karşılamadığı,

6) Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen(Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd.Şti.)  Genexpert marka kitin Teknik Şartname’ nin 7’nci maddesinde “Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde “Random Access ” çalışabilmelidir.” düzenlemesini karşılayıp karşılamadığı, hususlarında görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

Talebimize ilişkin idarece hazırlanan teknik şartname (Ek-1),  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin doküman (İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş. Ek-2),  başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin doküman (Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd.Şti.  Ek-3),   Kurumumuza verilen itirazen şikâyet dilekçesi, idareye verilen şikâyet dilekçesi ve idarece şikâyete verilen cevap (Ek-4) ilişikte yer almaktadır.

Belirtilen hususlarla ilgili olarak, ekte yer alan belgeler dikkate alınmak suretiyle oluşturulacak açık ve gerekçeli görüşünüzün, … Kurumumuza bildirilmesi, …gerektiği” hususlarına yer verilmiştir.

Anılan teknik görüş talebi yazımıza cevaben 20.01.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2020 tarihli ve 19390 sayılı cevabi yazıda “T.C. Kamu İhale Kurumu II. İnceleme Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2019 tarih ve 84252536-101.01.03.00-E.2019/23631 sayılı yazısında belirtilen ‘2020 Yılı Kit Karşılığı (Sonuç Bazlı) Cihaz Kurulumu İhalesi’ ihalesine ilişkin olarak yapılan bir şikâyet incelemesine esas olmak üzere görüş istenmektedir.

1) Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışabilmelidir.”  ifadeleri yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan ürüne ait kataloglar incelendiğinde;Örneğe uygulanan ilk işlemin, BD MAX STR tüpünden örnek toplama kabına STR/örnek oranı 2:1 olacak şekilde aktarım yapılması olduğu görülmüştür. Daha sonra sırasıyla çalkalama, 5 dakika oda sıcaklığında inkübasyon, ikinci kez çalkalama ve 25 dakika oda sıcaklığında inkübasyon basamakları uygulanmaktadır. Sonrasında ise bu karışımın 2.5 ml’si BD MAX transfer pipeti ile BD MAX MDR-TB örnek tüpüne (kartuşuna) aktarılmaktadır. Real time PCR işlemi, cihazda bu kartuşlar içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ancak önerilen kit, kartuşa aktarım öncesindeki ön işlemlere ihtiyaç duyulması nedeniyle tek bir kartuş şeklinde değil, iki ayrı işlem bileşenlerinden oluşmakta ve bu nedenle Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan l’inci maddesini karşılamamaktadır.

2) Teknik Şartname’ nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde “Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyon dahil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır’ ifadeleri yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan ürüne ait kataloglar incelendiğinde; sadece ekstraksiyon tüpünde kontrol bulunduğu, diğer kontrollerin kitle birlikte sağlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle, önerilen kit Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 2’nci maddesini karşılamamaktadır.

3) Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde ‘Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde Random Access ’ çalışabilmelidir’ ifadesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan ürüne ait kataloglar incelendiğinde; çalışına öncesi hazırlıklar yapılırken, örnek sayısı kadar stripin hazırlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu nedenle çalışma başladıktan sonra, çalışma bitene kadar yeni örnek yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle önerilen kit Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde istenen ‘Random Access’ özelliğini karşılamamaktadır.

Sonuç:

1) İhale üzerinde bırakılan istekli (İnfotek Sağlık İJrn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kit, Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde yer verilen ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışılabilmelidir’ düzenlemesini karşılamamaktadır.

2) İhale üzerinde bırakılan istekli (İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kit, Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde yer verilen ‘Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyon dahil, primerler, örnek kontrolleri, PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır’ düzenlemesini karşılamamaktadır.

3) İhale üzerinde bırakılan istekli (İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.) tarafından teklif edilen BD Max marka kit, Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilen ”Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde ‘Random Access’ çalışabilmelidir.’ düzenlemesini karşılamamaktadır.

4) Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen (Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ttd. Şti.) Genexpert marka kit Teknik Şartname’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 1’inci maddesinde yer verilen ‘Cihaz Real Time PCR metodu ile multipleks çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Kitler her bir test için ayrı bir kartuş şeklinde olmalı ve her bir test kartuşu ayrı ayrı çalışılabilmelidir’ düzenlemesini karşılamaktadır.

5) Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen (Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.) Genexpert marka kit Teknik Şartııame’nin 11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2) başlığı altında yer alan 2’nci maddesinde yer verilen ‘Kartuşların içinde her bir test için gerekli olan tüm malzemeler (DNA izolasyon dahil, primerler. örnek kontrolleri. PCR kontrolleri ve internal kontroller) eksiksiz bulunmalıdır. DNA izolasyonu bu kartuşun içerisinde yapılmalıdır’ düzenlemesini karşılamaktadır.

6) Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen (Onaymed Medikal ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ttd. Şti.) Genexpert marka kit Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilen ‘Cihaz örnek biriktirilmesine gerek duymayacak şekilde ‘Random Access’ çalışabilmelidir’ düzenlemesini karşılamaktadır.”  değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak,  akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından teklif edilen ve teklif kapsamında katalogları sunulan BD Max marka kitin Teknik Şartname’nin “11.21. Tüberküloz Moleküler Hızlı Test Grubu (Grup:2)” başlığı altında  yer verilen ve başvuru konusu edilen 1, 2 ve 7’nci maddelerini karşılamadığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.ye ait teklifin, ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve 2 kısımdan oluştuğu, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin toplam 1.691.890,70 TL olduğu,  ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmına ilişkin yaklaşık maliyet  (833.430,00 TL) dikkate alındığında, ilgili kısma ilişkin başvuru bedelinin  4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca 5.719,00 TL olduğu tespit edilmiştir.  Başvuru sahibi tarafından yatırılan   başvuru bedelinin   11.442,00 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fazla yatırılan 5.723,00 TL   başvuru bedelinin, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmında İnfotek Sağlık Ürn. Tic. A.Ş.ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,


   Oybirliği ile karar verildi.