Standart forma uygun olmayan teklif (M)

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş miktarının virgülden sonra üç basamaklı olarak yazılması gerekirken, iki basamaklı olarak yazıldığı sabit olmakla birlikte; standart form olarak ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli formunda birçok bilgi, rakam yer almakta olup bu formda yer alan her türlü yazı ve rakamdaki yanlışlık nedeniyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı ve her bir olayın kendi özelliğine göre değerlendirilmesi gerektiğinden, dava konusu olayda yapılan yanlışın davacının kendi teklif ettiği birim fiyatlara ilişkin olmadığı, yanlışlığın idare tarafından bildirilen ve alenileşmiş “iş miktarına” ilişkin olduğu ve bu durum nedeniyle toplam tutarda herhangi bir fiyat farkının olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Toplantı No: 2020/017
Gündem No: 102
Karar Tarihi: 10.04.2020
Karar No: 2020/MK-84

BAŞVURU SAHİBİ:
Ensar Osman Doğan – Özgöktaş İnşaat Nakliye Madencilik Turizm Hafriyat Yakıt Hayvancılık Tic. Ve San. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Bingöl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/519680 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl İli Adaklı İlçesi Karaçubuk Köyü Tarımsal Sulama Tesisi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bingöl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/519680 ihale kayıt numaralı “Bingöl İli Adaklı İlçesi Karaçubuk Köyü Tarımsal Sulama Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ensar Osman Doğan – Özgöktaş İnşaat Nakliye Madencilik Turizm Hafriyat Yakıt Hayvancılık Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.01.2020 tarihli ve 2020/UY.I-28 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Çerme İnşaat Gıda Tarım Hayvancılık Temizlik Nakliye Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.03.2020 tarih ve E:2020/607, K:2020/717 sayılı kararı ile “… Bakılan davada; davacı şirketin birim fiyat teklifi incelendiğinde; idarenin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verdiği birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve virgülden sonra 3 haneli şekilde hazırlanan 2 iş kalemine ilişkin miktarın, virgülden sonra 2 haneli olarak yuvarlandığı, davacı şirketin birim teklif fiyat cetvelinde 37 numaralı iş kalemine ilişkin idarenin belirlemiş olduğu 0,612 ton yerine 0,61 tona yer verildiği, ancak hesaplamada birim fiyat olan 1,00 TL, 0,612 ton ile çarpılarak 0,61 TL toplam bedeline ulaşıldığı, aynı şekilde birim teklif fiyat cetvelinde 38 numaralı iş kalemine ilişkin idarenin belirlemiş olduğu 6,614 ton yerine 6,61 tona yer verildiği, ancak hesaplamada birim fiyat olan 1,00 TL, 6,614 ton ile çarpılarak 6,61 TL toplam bedeline ulaşıldığı, ilk bakışta bedelin virgülden sonraki 2 hane ile çarpıldığı ve anılan tutarlara ulaşıldığı değerlendirilse de; yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereği miktar ile belirlenen fiyatın çarpımı sonucu bulunacak tutarın virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılabileceği, bu sebeple 2 hane olarak yazılmasında hata olmadığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarında 3 haneli olarak yapılan hesaplamalar dikkate alınarak 478.174,13 TL tutarın yer aldığı, eğer yukarıda yazıldığı gibi 2 haneli olarak yani 0,61 TL ve 6,61 TL tutarları toplam tutar hesabında bu şekilde dikkate alınsaydı 478.174,12 TL tutarın yer alacağı, ancak söz konusu toplam tutar hesaplanırken 0,612 TL ve 6,614 TL tutarların dikkate alındığı, sonuç olarak miktar sütununda virgülden sonra iki hane belirtilmiş ise de çarpımlarda 3 hane olarak hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş miktarının virgülden sonra üç basamaklı olarak yazılması gerekirken, iki basamaklı olarak yazıldığı sabit olmakla birlikte; standart form olarak ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli formunda birçok bilgi, rakam yer almakta olup bu formda yer alan her türlü yazı ve rakamdaki yanlışlık nedeniyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı ve her bir olayın kendi özelliğine göre değerlendirilmesi gerektiğinden, dava konusu olayda yapılan yanlışın davacının kendi teklif ettiği birim fiyatlara ilişkin olmadığı, yanlışlığın idare tarafından bildirilen ve alenileşmiş “iş miktarına” ilişkin olduğu ve bu durum nedeniyle toplam tutarda herhangi bir fiyat farkının olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, davalı kurum tarafından eşit muamele ilkesi yönünden yapılan değerlendirmede davacı şirketle aynı sebepten değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen şirketler bakımından yapılan incelemede; her şirket açısından miktar ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarın 2 haneli mi yoksa 3 haneli mi hesaba katıldığının incelenmesi gerektiği, 2 haneli olarak hesaba katılmış ise değerlendirme dışı bırakılmasına, 3 haneli olarak hesaba katılmış ise değerlendirme dışı bırakılmamasına karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda; dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin ve düzenlemelerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketin birim fiyat teklif cetvelindeki tutarı 3 haneli olarak hesapladığı, standart formda yer alan her türlü yazı ve rakamdaki yanlışlık nedeniyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu kurul kararında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 2020/UY.I-28 sayılı kararının iptaline,

2- 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.