Sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme yetkisinin bulunmaması

ruhsatsız, usulsüz ve geçersiz olarak kefalet senedi teminatında bulunduğu, hiçbir tarihte 5684 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla kefalet sigortası sözleşmesi ve kefalet senedi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin listesinde yer almadığı anlaşılmaktadır.
Toplantı No: 2020/007
Gündem No: 37
Karar Tarihi: 19.02.2020
Karar No: 2020/UY.II-372

BAŞVURU SAHİBİ:

Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/540922 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı Korgun Karatekin Göleti İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çankırı Korgun Karatekin Göleti İkmali” ihalesine ilişkin olarak Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.nin 14.01.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2020 tarih ve 2833 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/130 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 12.12.2019 tarihinde kendilerine EKAP üzerinden tebliğ edilen 10.12.2019 tarihli ve 1 no’lu ihale komisyonu kararında sınır değerin 12.868.546,29 TL olarak belirlendiği, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinden sonra idarenin talimatları üzerine, ihaleye ilişkin 73.342,83 TL tutarındaki karar pulunun QNB Finansbank A.Ş. Elazığ Şubesi aracılığıyla Başkent Vergi Dairesinin hesabına ödendiği, kendilerine sözleşmeye davet yazısı gönderilmesi beklenirken 07.01.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen 2 no’lu ihale komisyonu kararında Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin idareye sunduğu 23.12.2019 tarihli dilekçesinde iş ortaklığı olarak sundukları teklif zarfı kapsamında QIC International LLC şirketinden alınmış olan geçici teminat kefalet senedini düzenleyen sigorta şirketinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet adresinden sonradan yapmış oldukları sorgulamada anılan sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme yetkisinin bulunmadığının belirtildiği ve ihale sürecinin buna göre işletilmesi gerektiğinin istenildiği, bunun üzerine Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının geçici teminatına karşılık olarak sunmuş olduğu kefalet senedinin kapsam ve şeklinin ihale dokümanı kapsamında standart formlar içerisinde yer alan Standart Form-KİK023.6/Y numaralı geçici kefalet formuna uygun olarak düzenlendiğinin belirlenmesine rağmen, söz konusu kefalet senedinin yetkisiz bir firma tarafından düzenlenmesi nedeniyle İdari Şartname’nin 7.1 ve 27’nci maddelerine gereğince Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ayrıca sınır değer hesabının yenilenmesi de dahil olmak üzere ihalenin ikinci oturumunda yapılan tüm işlemlerin yenilenmesine karar verildiği, daha sonra hesaplanan sınır değerin 12.862.761,78 TL olduğu, bunun üzerine ihalenin Abdurahman Çorum – ZN Mühendislik Münevver Çelik İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, kendilerinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, aşırı düşük teklif sınır değerin değişmesi nedeniyle ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, idarenin 07.01.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararı neticesinde kendilerinin mağdur edildiği, söz konusu kararın açıkça kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

14.01.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 15.01.2020 tarihinde tebliğ edilen idarenin cevabi yazısında, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunun bir şikâyet başvurusu olarak kabul edilmediği, söz konusu başvurunun hukuka aykırı bir durumun bildirimi olarak kabul edildiği, bu başvuru neticesinde ikinci oturumun bu çerçevede tekrar edildiği, verilen kararda hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı gerekçelerine yer verilerek şikâyet başvurularının reddedildiği,

Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından 23.12.2019 tarihli dilekçe ile yapılan başvurunun bir şikâyet başvurusu olmadığı, kamu ihale mevzuatında başvuru çeşitlerinin belirlendiği, bu başvuru çeşitlerinin dışında yapılan başkaca başvuruların kabul edilmesinin Kanun tarafından kısıtlanmış bir alan aşmak, hukukun elverdiği araçları yok saymak anlamına geldiği, mevzuatta itiraz, ihbar, bilgilendirme, talepte bulunma veya açıklama isteme gibi herhangi bir hukuki yolun, başvuru ve dilekçe çeşidinin bulunmadığı, idarenin belirttiği hukuka aykırı durumun bildirilmesi gibi bir müessesenin de kamu ihale mevzuatında bulunmadığı, bu tür başvuruların incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği, yerleşik Kamu İhale Kurulu kararlarında da usulüne uygun ve süresinde yapılmayan başvuruların işin esası incelenmeksizin reddedilmesi yönünde olduğu,

Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruda, iş ortaklığının teklif zarfı içinde geçici teminat olarak yer verdiği kefalet senedini düzenleyen QIC International LLC Şirketinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan mevzuat değişikliği karşısında, artık bu yetkisinin bulunmadığı ifade edilmiş olduğundan, söz konusu durum karşısında idarenin kayıtsız kalamayacağı düşüncesi oluşuyorsa, bu durumda idarenin yapması gerekenin yeni bir ihale komisyonu kararı almak değil, yalnızca söz konusu durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmek ve gerekli görülmesi halinde ihale kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge kullanan istekliler hakkında yasaklılık hükümlerini uygulamak olabileceği, bu işlemler dışında idarenin başkaca bir işlem yapmasının kamu ihale mevzuatına göre mümkün olmadığı, idarenin de, şikâyet başvurusu olarak yapılmamış olan bir başvuruyu dikkate olarak yeni bir ihale komisyonu kararı almasının açıkça 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi gereğince 13.521.000,00 TL tutarında teklif sunan Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklif etmiş olduğu bedelle ihaleyi kazanmasının mümkün olmadığı gibi, bir hak kaybına veya zarara uğramasının da muhtemel olmadığı, bu nedenle anılan isteklinin başvuru yapmakta menfaatinin bulunmadığı,

Özel ortak Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin başvuruda bulunma yetkisinin bulunmadığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “…Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir…” hükmünün yer aldığı, ilgili hüküm gereğince, ihale kapsamında yapılacak her türlü başvurunun pilot ortak tarafından yapılması veya özel ortak olarak belirtilen Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin temsile yetkili kılınması gerektiği, anılan iş ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin başvuru yapılması hususunda yetkilendirilmediği değerlendirildiğinde ilgili başvurunun yetkisi olmayan kişilerce ve ortak girişimi temsilen değil yalnızca tek başına tüzel kişilik olarak yapılmış olması nedeniyle işin esası incelenmeksizin reddedilmesi gerekirken idare tarafından aksi yönde hareket edilmesi ve karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu, ilgili Yönetmelik hükmünün açık olduğu, yetkili kişi tarafından yapılmayan herhangi bir başvurunun dikkate alınmasının mümkün olmadığı,

Özel ortak Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine alınan ihale komisyonunun 2 no’lu kararında açıklanan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu, kendilerinin mağduriyetine sebep olduğu, ihale komisyonu tarafından Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dayanak olarak 17.12.2019 tarihinde Kamu İhale Kurumu’nun duyurusunda yer alan bilgilerin gösterildiği, idare tarafından verilen 1 no’lu ihale komisyonu kararının tarihinin 10.12.2019 olduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekleştirilen duyuru öncesinde söz konusu ihalenin idare tarafından sonuçlandırıldığı, idarenin ihaleyi değerlendirme aşamasında geçici teminat kefalet senetlerinin değerlendirmesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10.01.2019 tarihli ve E.555 sayılı Genelgesi kapsamında gerçekleştirildiği, söz konusu Genelge’nin 210’uncu sırasında ise QIC International LL firmasının yeterliliğe sahip bir firma olarak görüldüğü, idare tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sırasında Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından sunulmuş olan geçici teminat kefalet senedini düzenleyen QIC İnternational LLC firmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan listede yeterliliği olan bir firma olarak belirtildiği, bu kapsamda, ihalenin değerlendirme aşaması sonuçlandıktan sonra ilan edilen bir değişiklik gerekçe gösterilerek işlem yapılmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği, anılan isteklinin teklifinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına yol açan değişikliğin özel ortak Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin iradesi dışında yapıldığı, anılan şirketin kefalet senetlerinin geçici teminat olarak kabul edilmesine ilişkin yapılan mevzuat değişikliğinden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, bu nedenle sunulan kefalet senedini düzenleyen sigorta şirketinin yetkisiz hale gelmesinde iradesi ve sorumluluğu bulunmayan söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayarak istenilen geçici teminatın bilgi eksikliği kapsamında tamamlanmasının da mümkün olduğu, bahse konu ihalede hiçbir iddiası olmayan bir firmanın kendini ihbar ederek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını sağlamasının açıkça ihalenin sonucunu değiştirmeye çalıştığı anlamına geldiği, bu durumda da ihale ile ilgili şaibe düşüncelerinin ortaya çıktığı,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan ihalelerde, ihalenin ilan edildiği ve gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuatın dikkate alınması gerektiği, ihale süreci içerisinde ve ihale komisyonu kararı verildikten sonra gerçekleştirilen mevzuat ve uygulama değişikliklerinden süreci neticelenen ve kararı verilen ihalelerin etkilenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından sunulan geçici teminat kefalet senedini düzenleyen firmanın ihalenin ilan edildiği ve ihalenin gerçekleştirildiği tarihte T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10.01.2019 tarihli ve E.555 sayılı Genelgesi kapsamında yeterliliği bulunan bir kuruluş olarak bulunması karşısında, ihale tarihinden sonra yayımlanan listeden bu firmanın çıkarılmış olması gerekçesiyle yeniden bir ihale komisyonu kararı alınmasının hukuka aykırı olduğu,

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak 73.342,83 TL tutarında karar pulu ödemek suretiyle bir mağduriyet daha yaşadıkları, 2 no’lu ihale komisyonu kararıyla ihalenin firmalarının uhdesinden alındığı dikkate alındığından ödettirilen karar pulu nedeniyle de mağduriyet yaşadıkları,

İhale tarihinde geçerli teklif veren Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin geçerli kabul edilmesi suretiyle düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde karar verilmesi gerektiği, aksi kanaatte olunması halinde, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.”  fiiline karşılık geleceği ve bu nedenle de ilgililer hakkında yasaklılık hükümlerinin işletilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği, yapılacak inceleme sonucunda kendilerinin yeniden en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

İfade eder.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.  

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü,

Bahse konu Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır .” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesinde “Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: ÇANKIRI KORGUN KARATEKİN GÖLETİ İKMALİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:1977A010320

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Temelden yüksekliği 46,50m, talvegden yüksekliği 40,00 m olan Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde gölet inşaatı yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Çankırı İli Korgun İlçesi Karatekin Köyü” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.04.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 30.1’inci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

10.12.2019 tarihli ve 1 no’lu ihale komisyonu kararında, bahse konu ihaleye 29 isteklinin katıldığı, sınır değerin 12.868.546,29 TL olarak belirlendiği, 5 isteklinin teklifinin ihalenin ikinci oturumunda çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin altındaki 4 isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesi gereğince açıklama istenmeksizin reddedildiği, ihalenin başvuru sahibi Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiği,

Daha sonra, 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararından, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından 23.12.2019 tarihli ve 451631 sayılı dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, ilgili dilekçede özetle; bahse konu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verdikleri, sundukları teklif zartı kapsamında QIC International LLC şirketinden alınmış olan Geçici Teminat Kefalet Senedi’nin bulunduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet adresinden (https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri) sonradan yapmış oldukları sorgulamada anılan sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme yetkisinin bulunmadığını tespit ettiklerini bildirerek, ihale sürecinin buna göre işletilmesinin istenildiği,

Komisyonca söz konusu dilekçede belirtilen durum neticesinde yeniden yapılan değerlendirmede, istekli Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin yeniden incelendiği, teklifi kapsamında QIC International LLC şirketinden alınmış olan geçici teminat kefalet senedinin sunulduğu, bu senet ekinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2019 tarihli ve 38681552-306.99(303.02.01)-E.555 sayılı yazısına ekli Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 2019/2 sayılı ve Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkındaki Genelgenin sunulduğu, bu Genelge’ye göre de söz konusu QIC International LLC şirketinin mali ve teknik kriterleri sağladığının tespit edildiği, ayrıca sunulan senedin kapsam ve şeklinin ihale dokümanı kapsamında ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ilgili standart forma uygun olarak düzenlendiğinin belirlendiği,

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesinin mümkün hale geldiği,

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 19 Haziran 2018 tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile de ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılarak ilgili standart formların yürürlüğe konulduğu, bu kapsamda yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetlerinin ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmadığı,

Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde (http://www.ihale.gov.tr/TumDuyuruIar.aspx) 17.12.2019 tarihinde (ilgili ihaleye ait 1 Numaralı Komisyon Kararı’nın ilgililere tebliğ edildiği 12.12.2019 tarihinden sonra) bir duyuru yayımlandığı, bu duyuruda özetle “ … 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri internet adresinden ulaşılmaktadır. Kefalet senetlerinin yetkili sigorta şirketleri tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün belirtilen adresten yapılması mümkündür.

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan sigorta acenteleri tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php internet adresinden brokerler ise sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz internet adresinden sorgulanabilmektedir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Teminatlar” başlıklı maddelerinde “Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Anılan düzenleme doğrultusunda, kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddüt oluşması halinde, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden teyit işlemi yapılabilecektir.

Konuyla ilgili tereddütlerin devamı halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü (hmb.gov.tr ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (tsb.org.tr) ile iletişime geçilmesi mümkündür…” ifadelerine yer verildiği,

Bu nedenle komisyonca yukarıdaki duyuru metni içerisinde belirtilen internet adreslerinden söz konusu kefalet senedini düzenleyen firma ile ilgili gerekli sorgulamaların yapıldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri internet adresinde bulunan listede söz konusu QIC International LLC adlı sigorta şirketin bulunmadığı, dolayısıyla bu şirketin kefalet senedi düzenlemeye yetkili olmadığının anlaşıldığı,

İhale komisyonunun mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler neticesinde, ihaleye katılan isteklilerden Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının geçici teminatına karşılık olarak sunmuş olduğu kefalet senedinin kapsam ve şeklinin ihale dokümanı kapsamında standart formlar içerisinde yer alan Standart Form-KİK023.6/Y numaralı geçici kefalet standart formuna uygun olarak düzenlendiği belirlenmiş olmasına rağmen, söz konusu kefalet senedinin yetkisiz bir firma tarafından düzenlenmesi nedeniyle İdari Şartname’nin 7.1 ve 27’nci maddesine göre Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve sınır değer hesabının yenilenmesi de dâhil olmak üzere, ihalenin ikinci oturumunda yapılan tüm işlemlerin yenilenmesine karar verildiği, yeniden hesaplanan sınır değer (12.862.761,78 TL) neticesinde ihalenin Abdurahman Çorum – ZN Mühendislik Münevver Çelik İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de başvuru sahibi Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Damga vergisine tabi kağıtlar” başlıklı 1 sayılı Tablosu’nun II numaralı alt bölümünün 2’nci maddesi aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

II. Kararlar ve mazbatalarKanunla getirilenUygulanacak olan
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)(Binde 4,5)(Binde 5,69)

Başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ilişkin olarak 73.342,83 TL tutarında karar pulu ödemek suretiyle bir mağduriyet daha yaşadıkları yönündeki iddiası incelendiğinde, ihale kararları üzerinden alınan damga vergisi ile ilgili mevzuatın yürürlükteki 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde yürütüldüğü, ihale süreci ile ilgisinin bulunmadığı, söz konusu bedelin tahsili ve iadesi ile ilgili hükümlerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve bu Kanun’un yönetmelik ve tebliğlerine göre gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idare tarafından verilen cevapta, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye yapılan başvurunun bir şikâyet başvurusu olarak kabul edilmediği, söz konusu başvurunun hukuka aykırı bir durumun bildirimi olarak kabul edildiği, bu başvuru neticesinde ikinci oturumun bu çerçevede tekrar edildiği, verilen kararda hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı, Bölge Müdürlüğüne yapılan yazılı bildirinin, ihaledeki şikâyet başvuru süreci dışında, Kamu İhale Kurumu’nca ve Sigortalar Birliği’nce yapılan duyurulardan sonra gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca şikâyet başvurusu olarak değil hukuka aykırı bir dururumun bildirimi olarak değerlendirildiği ve ihalenin ikinci oturumunun bu doğrultuda tekrar edilerek yeni bir kararın yayınlandığı, verilen kararda mevzuata aykırı bir durumun bulunmadığı, ihaleye katılan isteklilerden Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığı adlı isteklinin geçici teminatına karşılık olarak sunduğu kefalet senedinin kapsam ve şeklinin ihale dokümanı kapsamında standart formlar içerisinde yer alan Standart Form-KİK023.6/Y numaralı geçici kefalet standart formuna uygun olarak düzenlendiği belirlemiş olmasına rağmen, söz konusu kefalet senedinin yetkisiz bir firma tarafından düzenlenmesi nedeniyle İdari Şartname’nin 7.1 ve 27’nci maddelerine göre Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve sınır değer hesabının yenilenmesi de dâhil olmak üzere ihalenin ikinci oturumunda yapılan tüm işlemlerin yenilenmesine karar verildiği, yapılan işlemde mevzuata aykırılığın bulunmadığı ifade edilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin idareye vermiş olduğu 23.12.2019 tarihli dilekçesinde “İdarenizce 22.11.2019 günü saat 10:00’da ihalesi yapılan Çankırı Korgun Karatekin Göleti İkmali işinde iş ortaklığı olarak kullandığımız teklifimize ait;

QIC International LLC’den almış olduğumuz Geçici Kefalet Senedine ait kefalet sentlerini düzenleyen sigorta şirketlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının https://wwww.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri internet adresinden yapmış olduğumuz sorgulamasında anılan sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme yetkisinin olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Bu durumda ihale sürecinin buna göre işletilmesini arz ederiz.” ifadelerine yer verilmiş olup söz konusu belgenin idareye tek başına sunulduğu ve ekinde herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibinin, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurunun mevzuata uygun bir şikâyet başvurusu olmadığı yönündeki iddiaları incelendiğinde, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş.nin 23.12.2019 tarihli ve 451631 sayılı dilekçesi ile idareye yapılan söz konusu başvurunun idarece hukuka aykırı bir durumun bildirimi olarak kabul edildiği, bir şikâyet başvurusu niteliğinde değerlendirilmediği, bu sebeple şikâyet başvurusu olarak değerlendirilmeyerek şikâyete cevap dahi verilmediği, ayrıca idarece, her ne suretle olursa olsun hukuka ve kamu ihale mevzuatına aykırı bir durumun farkına varılmış olması durumunda tek taraflı irade beyanıyla işlem yapma yetkisine sahip olduğundan idarece söz konusu hususa ilişkin olarak idari işlem tesis etmesinde (06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararının alınmasında) herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

22.11.2019 tarihinde yapılan bahse konu ihalede, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. adına düzenlenen ve ihalede anılan iş ortaklığının geçici teminatının tevsiki için teklifleri kapsamında sunulan QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinden alınan geçici kefalet senedi ve ekindeki belgeler incelendiğinde, 20.11.2019 tarihli ve 1627009872630 senet no’lu geçici kefalet senedinin bir brokerlik firması tarafından düzenlendiği, söz konusu geçici kefalet senedinin ekinde 20.11.2019 tarihli ve 0316630 sayılı QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. tarafından düzenlenmiş QIC International LLC Genel Müdürü ve Acente Müdürü tarafından imzalanmış kefalet senedi teyidinin bulunduğu, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge ve ekinde Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesinin sunulduğu, söz konusu listede 210’uncu sırasında QIC International LLC şirketinin yer aldığı görülmektedir.

Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde 17.12.2019 tarihinde yayınlanan “İhalelerde Teminat Olarak Sunulan Kefalet Senetleri Hakkında” başlıklı duyuruda belirtilen https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinden ve http://sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresinden Kurum tarafından yapılan sorgulamalarda söz konusu brokerlik şirketinin aktif brokerler ve üyeler arasında bulunmadığı görülmüştür.

06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararında, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye sunulan 23.12.2019 tarihli dilekçe üzerine ihale komisyonu tarafından gerekli sorgulamaların yapılarak ilgili listede QIC International LLC adlı sigorta şirketinin adının bulunmadığı tespit edilerek, anılan şirketin kefalet senedi düzenlemeye yetkili olmadığının anlaşıldığı, bunun üzerine Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifi geçersiz teklif olarak belirlenerek değerlendirme dışı bırakılmasına sınır değerin tekrar hesaplanmasına karar verildiği, yeniden hesaplanan sınır değer (12.862.761,78 TL) sonucunda ihalenin başvuru sahibi Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.nin uhdesinden alınarak Abdurahman Çorum – ZN Mühendislik Münevver Çelik İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye sunulan 23.12.2019 tarihli dilekçenin idarece, bir şikâyet başvurusu olarak değil de, hukuka aykırı bir durumun bildirimi olarak kabul edilmesi üzerine 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararının alındığı, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. adına düzenlenen ve ihalede anılan iş ortaklığının geçici teminatının tevsiki için teklifleri kapsamında sunulan QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinden alınan geçici kefalet senedi ve ekindeki belgeler incelendiğinde, söz konusu şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri arasında yer alıp almadığının teyidi için Kurum tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 31.01.2020 tarihli ve 1956 sayılı “Bilgi ve belge talebi” konulu yazıda “2019/540922 ihale kayıt numaralı “Çankırı Korgun Karatekin Göleti İkmali” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemede, ihaleye teklif veren Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından söz konusu iş ortaklığının geçici teminatının tevsiki için sunulan 20.11.2019 tarihli ve 1627009872630 senet nolu QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinden alınan geçici kefalet senedinin sunulduğu görülmüş olup söz konusu geçici kefalet senedini düzenleyen QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş.nin söz konusu geçici kefalet senedinin düzenlenme tarihi (20.11.2019) ve ihale tarihi (22.11.2019) itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri arasında yer alıp almadığının, hangi tarihte mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri arasından çıkarıldığının tespit edilmesi gerektiğinden bilginize ve bu hususları kanıtlayıcı belgelere ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilerek gerekli hususlarda bilgi/belge talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 04.02.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2020 tarihli ve 85876 sayılı cevabi yazıda “İlgide kayıtlı yazınızda, QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş.’den (Şirket) geçici kefalet senedi alındığı, Şirketin kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri arasında yer alıp almadığının, hangi tarihte mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri arasından çıkarıldığının tespit edilmesi gerektiği ve bu hususları kanıtlayıcı belgelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

5684 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla kefalet sigortası sözleşmesi ve kefalet senedi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesi (Ek-1) ekte yer almaktadır. Yazınız ekinde yer alan kefalet senedinde adı geçen Şirket anılan listede yer almamakta olup kefalet senedi düzenlemeye yetkili değildir. Şirket hakkında daha önce Bakanlığımıza iletilen şikâyetler doğrultusunda ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Öte yandan, son zamanlarda kefalet sigortası ile ilgili olarak sahtekârlık girişimlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda,

•kefalet sigortası ile ilgili olarak Bakanlığımızdan gönderilen yazıların doğruluğunun teyidi için E-imza doğrulama sorgusunun mutlak surette kontrol edilmesi,

•ekli (Ek-1) listede kayıtlı sigorta şirketlerinin isimlerine benzer unvanlara sahip olan, ancak ruhsatlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı azami dikkatin gösterilmesi,

•Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulan internet sitesinde (https://sigortam360.com/) bulunan sorgulama ekranından kefalet senetlerinin geçerliliğinin kontrol edilmesinin mümkün bulunduğu,

•konuya ilişkin olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna aşağıdaki linkten erişim sağlanabileceği,

https://tsb.org.tr/Default aspx?pagelD=409&srch=kefalet&nlD=16302&NewsCatlD=331

hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 31.01.2020 tarihli ve 85876 sayılı cevabi yazıdan istenilen bilgi net bir şekilde anlaşılamadığından, Kurum tarafından 05.02.2020 tarihli ve 2258 sayılı yazı ile “2019/540922 İhale kayıt numaralı “Çankırı Korgun Karatekin Göleti İkmali” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile gerekli bilgi ve belge istenilmiş olup, istenilen bilgi ve belgeler tarafınızdan ilgi (b)’de kayıtlı yazı ile Kurumumuza gönderilmiştir. Ancak, yapılan incelemede ilgi (b)’de gönderilen yazınızdan, 20.11.2019 tarihli ve 1627009872630 senet nolu QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinden alınan geçici kefalet senedini düzenleyen QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş.nin geçici kefalet senedini düzenleme tarihi (20.11.2019) ve ihale tarihi (22.11.2019) itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri arasında yer alıp almadığı, hangi tarihte mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri arasından çıkarıldığı anlaşılamamıştır. Bu sebeple, söz konusu hususlara ilişkin bilginize ihtiyaç duyulmaktadır.” hususlarında net bilgi talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 17.02.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2020 tarihli ve 110515 sayılı cevabi yazıda “…QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş Bakanlığımızdan kefalet branşında ruhsat almamış olup, belirtilen tarihlerde de (geçici kefalet senedini düzenleme tarihi (20.11.2019) ve ihale tarihi (22.11.2019)) ruhsatsız, usulsüz ve geçersiz olarak kefalet senedi teminatında bulunmuştur.

QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş, hiçbir tarihte 5684 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla kefalet sigortası sözleşmesi ve kefalet senedi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin listesinde (güncel liste Ek-1’de iletilmektedir) yer almamıştır.

QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş hakkında Bakanlığımıza gelen şikâyetlere istinaden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne konuya ilişkin bilgilendirme yazısı iletilmiş olup; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulmuştur.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınızda ifade ettiğiniz, Şirketin mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri arasından hangi tarihte çıkarıldığıyla ilgili olarak; Şirket hiçbir tarihte mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri arasında yer almamıştır. Şirket, 28/08/2015 tarih ve 29454 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin “İkinci Yönteme Gerekli Öz sermaye” başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden Bakanlığımız tarafından mali ve teknik kriterlerine göre oluşturulan reasürans şirketlerinin listesinde yer alan “Qatar Insurance Co” ve “QIC International LLC” şirketlerinin isimlerine benzer olan “QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş” ticaret unvanı ile Ticaret Sicil Gazetesine tescil yaptırmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne Ticaret Sicil Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için bilgilendirme yazısı yazılmıştır.

Mali ve teknik kriterleri sağlayan reasürans şirketleri listesi ile kefalet senedi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin listesi birbirinden bağımsız iki farklı listedir. Bu kapsamda, bir sigorta şirketinin kefalet sigortası sözleşmesi ve kefalet senedi düzenlemeye yetkili olup olmadığı değerlendirilirken yalnızca ekli (Ek-1) listenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiş olup söz konusu belgenin ekinde (Ek-1) “Kefalet Sigortası Sözleşmesi Düzenleme Yetkisi (Kefalet Ruhsatı) Bulunan Sigorta Şirketleri” listesi gönderilmiş olup bahse konu şirketin isminin bu listede yer almadığı görülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen söz konusu yazılar ve eklerinde yer alan belgeler dikkate alındığında, söz konusu kefalet senedini düzenleyen sigorta şirketinin “Kefalet Sigortası Sözleşmesi Düzenleme Yetkisi (Kefalet Ruhsatı) Bulunan Sigorta Şirketleri” listesinde bulunmadığı, söz konusu şirketin kefalet branşında ruhsat almadığı, söz konusu geçici kefalet senedinin düzenlenme tarihinde (20.11.2019) ve ihale tarihinde (22.11.2019) ruhsatsız, usulsüz ve geçersiz olarak kefalet senedi teminatında bulunduğu, hiçbir tarihte 5684 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla kefalet sigortası sözleşmesi ve kefalet senedi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin listesinde yer almadığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve bu çerçevede geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer hesaplanacaktır. İsteklilerin geçici teminatın tevsiki için sunmuş olduğu geçici kefalet senedinin yetkili kuruluşlarca düzenlenip düzenlenmediği hususu anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumda değerlendirilecek bir konu olup, sınır değer hesabında esas alınacak geçerli teklifler belirlenirken bu değerlendirme dikkate alınmayacaktır.

Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye sunulan 23.12.2019 tarihli dilekçenin idarece, bir şikâyet başvurusu olarak değil de, hukuka aykırı bir durumun bildirimi olarak kabul edilmesi üzerine 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararının alındığı, Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. adına düzenlenen ve ihalede anılan iş ortaklığının geçici teminatının tevsiki için teklifleri kapsamında sunulan QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinden alınan geçici kefalet senedi ve ekindeki belgeler incelendiğinde ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonu tarafından geçerli kabul edilerek söz konusu isteklinin sınır değer hesabına dahil edildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesinde yer alan “Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” açıklaması dikkate alınarak ihalenin ilk oturumunda Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin ihale komisyonu tarafından geçerli teklif olarak kabul edilip sınır değer hesabına katılmasının yerinde olduğu, Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. tarafından idareye sunulan 23.12.2019 tarihli dilekçesi üzerine söz konusu isteklinin her ne kadar teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde olmakla birlikte ihale tarihinden (22.11.2019) sonraki bir tarihte geçici kefalet senedini düzenleyen QIC International LLC Sigorta Brokerlığı A.Ş. şirketinin kefalet senedi düzenleme yetkisinin sona erdiği gerekçesiyle bahse konu isteklinin teklifinin idarece geçersiz teklif olarak belirlenip yeniden sınır değer hesabının yapılmasının uygun olmadığı anlaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararında Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, ancak ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçersiz teklif olarak belirlenmesi nedeniyle yeniden bir sınır değer hesabı yapılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 10.12.2019 tarihli ve 1 no’lu ihale komisyonu kararında hesaplanan sınır değerin (12.868.546,29 TL) geçerli olduğu, 06.01.2020 tarihli ve 2 no’lu ihale komisyonu kararında sınır değerin yeniden hesaplanmasının uygun olmadığı, tekrar hesaplanan sınır değer (12.862.761,78 TL) geçerli olmadığından dikkate alınmaksızın ilk hesaplanan sınır değerin (12.868.546,29 TL) dikkate alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

…            

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu ihalede geçici teminatın tevsiki amacıyla teklifi kapsamında sunmuş olduğu söz konusu geçici kefalet senedinden dolayı Sarıyıldız Müh. İnş. Taah. A.Ş. – Medsan Enerji İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığı hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında idare tarafından bir değerlendirme yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.