Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mayıs 2024 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32550
YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 18/5/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “tanımlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanım ve kısaltmaların” ibaresi eklenmiş, (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Tanımlar ve kısaltmalar”

“k) EKAP Yönetmeliği: Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “öncelikli olarak”, “veya imza karşılığı elden” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinde” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş, “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak” ibaresi eklenmiştir.

“Tebligat esasları”

“(6) İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “standart formlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı idare tarafından EKAP’ta hazırlanır. Dokümanın ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik ekinde yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “düzeltme ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “e-imza kullanarak” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve indirilmesi”

“(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibareleri “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkralarda yer alan “bildirim ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ihale iptal ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adaylar” ibaresi “Tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde, aday” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) EKAP Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulabilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin pilot ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

“Bu sözleşmede, ortaklık oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir ve bu oranlar işin sonuna kadar değiştirilemez.”

“Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin koordinatör ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ihaleler hariç” ibareleri “tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı” ibaresi “Yabancı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ve demonstrasyon

MADDE 43-(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir ve/veya demonstrasyon yaptırılabilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman istenmesi durumunda katalog istenmesi zorunludur. Katalog istenen ihalelerde, teknik şartnamede teknik kriter olarak düzenlenen ancak katalogda yer almayan hususlara yönelik kanıtlayıcı belge ve/veya açıklamalar aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifleri kapsamında sunulur.

(2) Numunelerin sunulması ve bunların değerlendirilmesine yönelik yapılan düzenlemelerde aşağıdaki hükümler esas alınır:

a) İdare tarafından hangi kalem/kalemler için ve kaç adet numune isteneceği, numunenin hangi aşamada ve kimler tarafından sunulacağı, numunelerin değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı ile diğer hususlara, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. Son başvuru tarihi/ihale tarihi ve saatinden önce numunelerin idareye sunulacağına ya da bu tarih ve saatten önce numune değerlendirmesi yapılarak sadece numunesi uygun görülenlerin başvuruda bulunabileceğine veya teklif sunabileceğine ilişkin düzenleme yapılamaz.

b) Numune sunulması istenen kalem/kalemler için uygun sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile malın kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme, muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

c) Numune değerlendirmesi, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede düzenlenen aşağıdaki yöntemlerden biri vasıtasıyla yapılır:

1) İhale komisyonu, numuneyi doğrudan inceleyerek, üyelerinin tamamı tarafından düzenlenen numune inceleme raporu/tutanağı çerçevesinde değerlendirme yaparak karar verebilir.

2) İhale komisyonu, uzman üyelerinin tamamı tarafından düzenlenen numune inceleme raporu/tutanağı çerçevesinde değerlendirme yaparak karar verebilir.

3) İhale komisyonu, uzman üyelerinin tamamı ile alıma konu malı/malları kullanacak personel arasından görevlendirilen kişi veya kişilerin tamamı tarafından düzenlenen numune inceleme raporu/tutanağı çerçevesinde değerlendirme yaparak karar verebilir.

ç) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede istenen sayıda ve nitelikte numune, şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde idareye teslim edilir. Teslim edilen numunenin üzerinde; ihale bilgileri, numune sunulan kalem bilgileri ve aday veya istekli bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır ve talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

d) İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen numune inceleme raporunda/tutanağında numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir. Numune inceleme raporu/tutanağı çerçevesinde numunelere yönelik nihai değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılır ve bu değerlendirmelere ihale komisyonu kararında yer verilir.

(3) Demonstrasyon işlemine yönelik yapılan düzenleme ve değerlendirmelerde ikinci fıkradaki hükümler esas alınır.

(4) İş ortaklıklarında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde, teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulabilir ve/veya demonstrasyon yapılabilir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulması ve/veya demonstrasyon işlemine yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmelik ekinde yer alan standart form” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) İş deneyim belgesi sözleşmeyi imzalayan yüklenici adına düzenlenir. Ancak adına belge düzenlenen;

a) Ticari işletmenin/esnaf işletmesinin ya da şahıs veya sermaye şirketinin ünvan değiştirmesi,

b) Şahıs veya sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirmesi,

c) İş ortaklığının ortağı olan şirketlerin tasfiyesiz sona ererek kendi aralarında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi,

hallerinde bu iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesi için bu değişikliklere ilişkin belgelerin de teklif veya başvuru kapsamında sunulması zorunludur.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, ilgili e-forma uygun olarak aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “teklif mektubu standart formuna” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, e-forma uygun olması zorunludur. E-forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının birinci cümleleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “geçerli tekliflerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Elektronik eksiltmeye davet edilecek istekliler ilgili e-form kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.”

“Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir.”

“(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde; tekliflerin açıldığı aşamaya ilişkin tutanak, eksiltmeden önce, isteklilerin yalnızca kendi durumunu görebileceği şekilde hazırlanarak bildirilir. Teklif verenler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri ise yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. ”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin başlığı “Yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ihaleler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)” ibaresi eklenmiş, “sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından dizel elektrikli (DE) lokomotif ve Avrupa Tren Kontrol Sistemi araç üstü ekipman alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyulan seyir güvenliği ekipmanlarının alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

EK MADDE 3- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Ek-1’de yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “(Yüklenici İş Bitirme Standart Formu),” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 24- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK023.0/M numaralı İş Ortaklığı Beyannamesi standart formunda yer alan “sorumlu olacağımızı ve” ibaresi “sorumlu olacağımızı,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü maddesinin başlığı ile 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.1 inci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.4 üncü ve 4.6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi, temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu”

“Ön yeterlik ve ihale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.4. Adaylar, ihale dokümanını EKAP üzerinde görebilecekleri gibi, ihale dokümanını ön yeterlik aşamasında da EKAP üzerinden indirebilirler. Ayrıca, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara gönderilecek davet mektubunda, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirileceği bildirilecektir.”

“4.6. EKAP üzerinden ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 5.1 inci maddesinde yer alan “İhale” ibaresi “Ön yeterlik” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin (c) bendi ile bu bende bağlı (7) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli olabilecek, aday ve isteklilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecek, aday ve isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar” ibaresi “Yabancı adaylar” şeklinde, aynı maddenin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde, (f) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) e-forma uygun başvuru mektubu,”

“e) Adayın ortak girişim olması halinde e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.5.4 üncü maddesinde yer alan “sunulması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlanması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş, 7.5.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale ve ön yeterlik dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri ön yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 12.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 12.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“12.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 15.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 15.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 16 ncı maddesine bağlı (24) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.5. EKAP üzerinden ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.1 inci maddesinin (ç) bendi ile bu bende bağlı (6) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler” ibaresi “Yabancı istekliler” şeklinde, (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiş, 7.4.1.2 nci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) e-forma uygun teklif mektubu,”

“e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 12.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 15.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 15.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16 ncı maddesine bağlı (17) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (23) numaralı dipnotta yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki elektronik eksiltme davet formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23.1 inci maddesinde yer alan “ekteki form örneğine” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.4 üncü maddesinde yer alan “standart formlara” ibareleri “e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.5. EKAP üzerinden ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.1 inci maddesinin (ç) bendi ile bu bende bağlı (6) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler” ibaresi “Yabancı istekliler” şeklinde, aynı maddenin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde, (ğ) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiş, 7.7.1.2 nci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) E-forma uygun başvuru mektubu,”

“e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,”

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş, 7.5.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 12.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 65- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde,  dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 66- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 15.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 15.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 67- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16 ncı maddesine bağlı (22) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.1 inci maddesinde yer alan “ekteki form örneğine” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 69- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.4 üncü maddesinde yer alan “standart formlara” ibareleri “e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 32.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 2.2 nci maddesinin (ç) bendinde yer alan (7) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış, 2.3 üncü ve 2.4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2 nci maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.”

“2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.”

“2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.”

MADDE 72- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 45.1 inci maddesinde yer alan “taraflarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKAP üzerinden e-imza ile” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye bağlı (59) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“59 (1) Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.

(2) Sözleşmenin İdare tarafından notere tescili ve onaylatılmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni “Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.

(3) İdarenin tabi olduğu mevzuat sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başka bir usulü öngördüğü hallerde, İdare bu maddeyi söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecektir.”

MADDE 73- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 46 ncı maddesine bağlı (60) numaralı dipnot ile 46.1 inci maddesi ve “YÜKLENİCİ” ibaresine bağlı (62) numaralı dipnotun dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“60 Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “46.1. Bu sözleşme ……………… maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.” şeklinde; yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni “46.1. Bu sözleşme …………. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/…/……tarihinde imza altına alınmış, …….. nüshası İdarede  muhafaza edilerek ……… nüshası da Yükleniciye verilmiştir.” şeklinde düzenlenecektir.”

“46.1.  Bu sözleşme ……………… maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/……. tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.”

“Bu durumda yetkili temsilci veya vekilin de adı ve soyadı yazılacaktır.”

MADDE 74- Bu Yönetmeliğin;

a) 31, 34, 74 ve 75 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) 14, 15, 19, 22, 35, 41, 44, 50, 53, 63 ve 66 ncı maddeleri 15/6/2024 tarihinde,

c) Diğer maddeleri 15/1/2025 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 75- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240518-8.htm