Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Haziran 2023 CUMAResmî GazeteSayı : 32230
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 15/4/2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2.000.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “2” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.

 “b) Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan az olamaz. Proje, binanın belirli bir kısmında ya da herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise önlem bazında verilecek tasarruf garantisi, uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’den az olamaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun, Karar ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla İdare tarafından şartname ve sözleşme taslaklarında işin mahiyetine uygun değişiklikler yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılır. İdare, Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilir. Doğrulanan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamıdır. Şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanır. Birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi İdare tarafından şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanabilir. Bu durumda, şartname ve sözleşme taslağında gereken düzenlemeler İdare tarafından yapılır. Her hâlükârda, yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının 9 uncu maddesinin; (9.1.) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Karar, Tebliğ, Şartname, varsa zeyilnameler ve Sözleşme taslağı ile bunlara ilişkin eklere ait tüm sayfaların” ibaresi “Şartname taslağının ilk iki sayfasının” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (9.3.) numaralı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin (i) numaralı alt bendinde yer alan “(0,75)18” ibaresi “(0,75)19” şeklinde, (ii) numaralı alt bendinde yer alan “(0,15)18” ibaresi “(0,15)19” şeklinde, (iii) numaralı alt bendinde yer alan “(0,50)18” ibaresi “(0,50)19” şeklinde değiştirilmiş, (9.4.) numaralı fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (20) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşbu belge; isteklinin, teklifini hazırlarken Karar, Tebliğ, Şartname, varsa zeyilnameler ve Sözleşme taslağı ile bunlara ilişkin eklere ait tüm sayfaları okuyup anladığı anlamına gelir.”

20 İş deneyim belgesinin niteliği, hangi yıllara ait olacağı, kümülatif ya da tek bir işe ait olacağı durumu İdare tarafından belirtilir. İş deneyim belgesi yeterliliği kamu ihale mevzuatına uygun olarak belirleneceği gibi, özel sektörde yapılmış işlerde işin yapıldığını gösteren fatura, onaylı nihai uygulama projesi ve benzeri dokümanlar iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının Ek-2/1’indeki Mali Teklif Formunun (37) numaralı dipnotunun sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“EPDK tarifelerini esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanması durumunda ise bu tablo sabit fiyatlar ile hazırlanır, fakat ödemeler her yıla ait tarifeler dikkate alınarak şartnamede tanımlanan fiyat farkı mekanizması kullanılarak yapılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan sözleşme taslağının 24 üncü maddesinin (24.2.) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tasarruf miktarının ve garantisinin sigortalanması, Yüklenicinin sorumluluğundadır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan sözleşme taslağının 25 inci maddesinin (25.9.) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230623-3.htm