Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Mayıs 2024 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32550
TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 4.3.2.3 üncü maddesinde yer alan “ekli örneğe (Ek-O.1) uygun olarak hazırlanacak formlarda” ibaresi “ilgili e-formlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8.1.2 nci maddesinin ikinci cümlesinden önce gelmek üzere “Tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10.1.2 ve 10.2 nci maddelerinde yer alan “standart forma” ibareleri ile 10.1.3 üncü maddesinde yer alan “uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 11.2 nci maddesinde yer alan “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma” ibaresi “ilgili e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 13.2.1 inci maddesinde yer alan “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ön ilan standart formuna” ibaresi “ilgili e-forma” şeklinde, 13.4.1 inci maddesinde yer alan “düzeltme ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde, 13.5 inci maddesinde yer alan “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde bulunan ihale iptal ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 16.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “olduğunda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hizmet alımları ve” ibaresi eklenmiş,  ikinci cümlesinde yer alan “ve hizmet”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 16.A. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 17.3.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17.3.2. Öte yandan isteklinin Türkiye genelindeki;

1) İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri,

2) (a) bendi kapsamına giren sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

3) (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

4) (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin prim, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

5) (c) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

6) (c) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

7) (ç) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

8) Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları borçları,

9) İlgili kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

İsteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 17.6.1.1 inci maddesinde yer alan “Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda” ibaresi “e-formda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 18.1.1 inci maddesinde yer alan “belirlenerek İhale Uygulama Yönetmeliklerinin 1 nolu eki olan “standart formlar” arasında yer verilmiştir” ibaresi “ilgili e-formda düzenlenmiştir” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “standart formlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 18.5.1 inci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak İdari Şartnamenin “Kesin Teminat” başlıklı 41 inci maddesinin (41.3) alt maddesinde” ibaresi “idari şartnamenin “Kesin Teminat” başlıklı maddesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 22/A.3.1 inci maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İlgili e-form kullanılarak bu durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 28.1.1.3 üncü maddesinde yer alan “ekteki formda (Ek-O.3)” ibaresi ile 28.1.2 nci maddesinde yer alan “bu Tebliğ ekindeki (Ek-O.3) nolu formda” ibaresi “ilgili e-formda” şeklinde, 28.1.3 üncü maddesinin başlığı “İhalelere katılmaktan yasaklama kararına ilişkin e-form doldurulurken dikkat edilecek hususlar” olarak, aynı maddenin (ğ) bendinde yer alan “yasaklama kararı formunun” ibaresi “yasaklama kararına ilişkin e-formun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Tebliğin 30.1.3 üncü maddesinde yer alan “ihaleler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstisnalara İlişkin İhale Kayıt Numarası (İSKN)” ibaresi eklenmiş, 30.2.2 nci ve 30.2.3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 30.3.4 üncü maddesinde yer alan “ilan formuna” ibaresi “e-formlara” şeklinde, 30.4 üncü maddesinin başlığı “Tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde başvuru ve tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin EKAP’a kaydı” olarak, 30.9.3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“30.9.3. İdare ile yapılacak yazışmalar

EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yapılacak yazışmalarda aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki esaslar uygulanır. EKAP üzerinden yapılamayan yazışmalarda, idare tarafından ilgiliye yapılan tebligatta son tarih olarak belirtilen günün mesai bitimi, sürenin sonu olarak dikkate alınır.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin 31.3 üncü maddesinin üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, son cümlesinde yer alan “Ayrıca ticaret” ibaresi “Ticaret”  şeklinde değiştirilmiştir.

“Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının aynı kalması şartıyla, bu işlemlere ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmaz.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 31.3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin başlığı “EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin EKAP üzerinden gerçekleştirecekleri işlemler” şeklinde, 32.2.1 inci maddesinde yer alan “EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiş, 32.2.2 nci maddesinde yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 32 nci maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“32.4 EKAP’ta tanımlı alanlar üzerinde gerçekleştirilecek işlemler

32.4.1 EKAP Yönetmeliğinin “EKAP üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlemler” başlıklı 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında “Kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından kamu alımı süreçlerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler, EKAP’ta tanımlı alanlar üzerinde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede; kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından, kamu alımı süreçlerinde kullanılacak bilgi ve belgelerin yüklenmesi ve/veya kaydedilmesi ile bunlara ilişkin kullanıcı tercihlerinin yönetilmesi, EKAP’ta tanımlanmış alanlar üzerinde yapılacak yönlendirmelere uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

32.4.2 Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, isteklilerin ihalede teklif mektubu ekinde sunacakları ihaleye katılım belgesinin hazırlanmasında, doğrudan EKAP’ta oluşturulmayan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyen belgelerin 32.4.1 inci maddede belirtilen tanımlı alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

32.4.3 Anonim şirketler (tek ortaklı şirketler hariç) tarafından ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler (halka arz edilen hisseler hariç) EKAP’a kaydedilecek olup bu kayıt kapsamında pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları EKAP’a yüklenir. Şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde üyelere veya kuruculara ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu maddede istenen belgelerin yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

32.4.4 Sermayesinin tamamı için hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler açısından, sermayesinin tamamının hamiline yazılı paylardan oluştuğunu gösteren esas sözleşmenin ilgili bölümünün EKAP’a yüklenmesi kaydıyla, pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin EKAP’a yüklenmesi gerekmez.

32.4.5 Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla bu değişikliklere ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamaz.

32.4.6 EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına göre yapılan yetkilendirmelerde EKAP üzerinden erişilen bilgiler esas alınır.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin 35.1 inci maddesinde yer alan “belirlenmiş olup (Ek-Y.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir” ibaresi “belirlenmiştir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 36.1 inci maddesinde yer alan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara” ibaresi “ilgili e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 39.1 inci maddesinde yer alan “ve analizlerdeki rayiç fiyatlar,” ibaresi ile 39.2 nci maddesinde yer alan “, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Tebliğin 40.1 inci maddesinde yer alan “Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara” ibaresi “ilgili e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Tebliğin 41.6 ncı maddesinde yer alan “kabulü yapılmış işler için (Standart Form-KİK030.1/Y), devam eden işler için ise (Standart Form-KİK030.2/Y) formu esas alınarak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Tebliğin 43.1 inci maddesinde yer alan “düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge” ibaresi “düzenlenen, ilgili e-forma uygun belge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Tebliğin 44.1 inci maddesinde yer alan “(KİK031.1/Y) nolu standart formun,” ibaresi ve “(KİK031.3/Y) nolu standart formun,” ibaresi “ilgili e-formun,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin 45.1.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır.

Sunulan analizlerde,  kâr ve genel giderler hariç analiz girdilerinin toplam tutarının asgari %10’u oranında yüklenici kârı ve genel gider öngörülmesi zorunludur. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir. Bu bedel isteklinin ihalede sunduğu teklif bedelinin %10’undan az olamaz.

Analizlerde, açıklama istenilmeyen her bir analiz girdisinin birim fiyatı ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı için bir kuruşun altında bedel öngörülemez.

Analizlerde, birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan ve bir kuruşun üzerinde olan tutar virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz. Yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, açıklama yapılan iş kalemi/iş grubu için teklif edilen fiyatı aşması halinde isteklinin teklifi reddedilir.”

MADDE 25- Aynı Tebliğin 45.1.4 üncü maddesinde yer alan “(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe” ibaresi “ilgili e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Tebliğin 45.1.13.1 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “(Ek-O.5)” ve “(Ek-O.6)” ibareleri, ikinci paragrafında yer alan “bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması,” ibaresi, üçüncü paragrafında yer alan “bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında yer alan “son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde” ibareleri “ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içinde” şeklinde, 45.1.13.6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan “son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde” ibareleri “ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci paragrafında yer alan “(EK.O.7)” ibaresi, 45.1.13.7 nci maddesinde yer alan “(Ek-O.8)” ibaresi, 45.1.13.10 uncu maddesinde yer alan “Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 45.1.13.11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“45.1.13.11. Tutanakların ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmesi zorunludur.

Örneğin; ilan tarihi 10.03.2024 olan ve açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay olan “01.12.2023-29.02.2024” veya bundan önceki üç ay olan “01.09.2023-30.11.2023” aralığına ilişkin tutanaklar sunulur.”

MADDE 27- Aynı Tebliğin 46.3 üncü maddesinde yer alan “teklif türünün belirlenmesine ilişkin standart formda (Standart Form-KİK001.3/Y)” ibaresi “teklif türünün belirlenmesi ile ilgili e-formda” şeklinde, “standart formun” ibaresi “e-formun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Tebliğin 47.1.2 nci maddesinde yer alan “(Standart Form-KİK015.4/Y)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29- Aynı Tebliğin 53.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“53.3.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar

53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil toplam değerlendirme puanının yüz tam puan üzerinden hesaplanması ve aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olmayacak şekilde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak niceliksel ve niteliksel belirlemeler yapılabilir. Bu kapsamda;

a) İstekli hakkında ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemiş olması,

b) 4735 sayılı Kanuna göre imzalanan sözleşmelerin, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde aynı Kanunun 16 ncı maddesine göre devredilmemiş ve/veya yükleniciden kaynaklanan nedenlerle feshedilmemiş olması,

c) 4735 sayılı Kanuna göre ihaleyi yapan idare ile imzalanan sözleşmelere konu işlerin, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde süre uzatımı dahil süresinde bitirilmiş olması,

ç) Kullanılacak olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması,

d) Yapım işleri cirosunun toplam ciroya oranı,

e) İsteklinin faaliyet süresini gösteren genel deneyimi,

f) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesinde belirlenen puanlama kriterleri,

g) İsteklinin ihaleyi yapan idareye karşı yükleniminde bulunan yapım işlerinin sayısı ve/veya tutarının düşük olması,

ğ) İhale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu,

h) İhale konusu iş kapsamındaki iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması,

hususları ile idare veya Kurum tarafından belirlenen benzeri diğer hususların biri, birkaçı ya da tamamı fiyat dışı unsur olarak kullanılabilir.

İsteklilerin ekonomik ve mali kapasitelerine ilişkin fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinde yasal süresi içerisinde vergi dairesine verilen beyannameler haricindeki düzeltme beyannameleri dikkate alınmaz.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlendiği birim fiyatlı işlerde, fiyat dışı unsur puanlamasında (ğ) bendinde yer alan unsurun kullanılması zorunlu olup bu unsurun asgari puanı toplam fiyat dışı unsur puanının yarısının altında olamaz. (ç) bendinde yer alan unsurun puanlanmasında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar dışındaki diğer unsurların her biri için azami beş puan verilir.

53.3.5. Fiyat dışı unsur puanlamasında belirlenen unsurların niteliğine uygun düştüğü ölçüde;

a) Asgari ve azami değerler arasında kalan ara değerler için doğrusal orantı yapılır.

b) İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Ancak 53.3.4 üncü maddenin (ç) bendinde yer alan unsurun puanlamasında ortaklardan biri veya birkaçı tarafından aranan kriterin sağlanması yeterlidir.

Teklif fiyatı puanlaması; en düşük geçerli teklif tutarı veya 45 inci maddeye göre hesaplanan sınır değer ya da bu değerin üzerindeki ilk geçerli teklif tutarı referans değer alınarak yapılabilir. Bu durumda toplam değerlendirme puanı 100 olmak kaydıyla referans değere 50’den az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenen tam puan verilir. Puanlama, teklif tutarları ile referans değer arasındaki farka bağlı olarak aşağıdaki formüle göre yapılır.

TP = Ptam –  Pfark

Pfark = |RD  – TF| x Ptam / RD

Bu formülde;

TP: İsteklinin teklif puanını,

RD: Referans değeri,

TF: İsteklinin teklif fiyatını,

Ptam: Referans değere verilen tam puanı,

Pfark: Referans değer ile teklif fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri esas alınarak hesaplanan puanı,

ifade eder.

Örneğin; teklif fiyatı puanlamasının 50 tam puan üzerinden yapıldığı ve sınır değerin üstündeki ilk geçerli teklif sahibi isteklinin 50 puan almasının öngörüldüğü bir ihalede, sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklifin 100.000.000 TL, sonraki geçerli teklifin 110.000.000 TL olması halinde; sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklifin teklif fiyatı puanı 50, sonraki geçerli teklifin puanı ise,

Pfark = |100.000.000 – 110.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = |-10.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 50 / 100.000.000

Pfark =  5

TP = Ptam – Pfark

TP = 50 – 5= 45 olarak hesaplanacaktır.

Aynı ihalede sınır değerin altındaki, 90.000.000 TL tutarlı geçerli teklif sahibinin teklif fiyatı puanı ise,

Pfark = |100.000.000 – 90.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = |10.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 50 / 100.000.000

Pfark = 5

TP =  Ptam – Pfark

TP = 50 – 5= 45 olarak hesaplanacaktır.”

MADDE 30- Aynı Tebliğin 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31- Aynı Tebliğin 62.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“62.2. Mal alımı ihalelerinde ihalenin kısmi teklif verilmesine izin verilmesi ve kısmın veya kısımların birden çok kalemden oluşması durumunda, birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanmasında ilgili e-form esas alınabilir.”

MADDE 32- Aynı Tebliğin 62 nci maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“62.6. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin katıldıkları ihalelerde bizzat ürettikleri malları teklif etmeleri Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi çerçevesinde fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Bu hususa ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Bu oranı azaltmaya, yüzde beşe kadar artırmaya veya alım konusuna göre yüzde beşe kadar farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için teklif edilen malın Kanun kapsamındaki idareler tarafından üretildiğini gösteren belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunludur.”

MADDE 33- Aynı Tebliğin 65.1 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Aynı Tebliğin 72.4 üncü maddesinde yer alan “ekinde yer alan standart formlara” ibaresi “ilgili e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- Aynı Tebliğin 73.1 inci maddesinde yer alan “şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her bir öğün türü (kahvaltı, diyet vb.) bakımından ayrı ayrı kapasite miktarına sahip olunması şartı aranmaksızın toplam öğün miktarı esas alınarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- Aynı Tebliğin 75.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“75.5. Yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde sayılan unsurlara ek olarak niceliksel ve niteliksel belirlemeler yapılabilir. Bu kapsamda;

a) İstekli hakkında ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemiş olması,

b) 4735 sayılı Kanuna göre imzalanan sözleşmelerin, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde aynı Kanunun 16 ncı maddesine göre devredilmemiş ve/veya yükleniciden kaynaklanan nedenlerle feshedilmemiş olması,

c) Kullanılacak olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması,

ç) Hizmet işleri cirosunun toplam ciroya oranı,

d) İsteklinin faaliyet süresini gösteren genel deneyimi,

e) İsteklinin ihaleyi yapan idareye karşı yükleniminde bulunan hizmet işlerinin sayısı ve/veya tutarının düşük olması,

hususları ile idare veya Kurum tarafından belirlenen benzeri diğer hususların biri, birkaçı ya da tamamı fiyat dışı unsur olarak kullanılabilir.

İsteklilerin ekonomik ve mali kapasitelerine ilişkin fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinde yasal süresi içerisinde vergi dairesine verilen beyannameler haricindeki düzeltme beyannameleri dikkate alınmaz. (c) bendinde yer alan unsurun puanlanmasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar dışındaki diğer unsurların her biri için azami 10 puan verilir.

75.6. Fiyat dışı unsur puanlamasında belirlenen unsurların niteliğine uygun düştüğü ölçüde;

a) Asgari ve azami değerler arasında kalan ara değerler için doğrusal orantı yapılır.

b) İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Ancak 75.5 inci maddenin (ç) bendinde yer alan unsurun puanlamasında ortaklardan biri veya birkaçı tarafından aranan kriterin sağlanması yeterlidir.

Teklif fiyatı puanlaması; en düşük geçerli teklif tutarı veya 79 uncu maddeye göre hesaplanan sınır değer ya da bu değerin üzerindeki ilk geçerli teklif tutarı referans değer alınarak yapılabilir. Bu durumda toplam değerlendirme puanı 100 olmak kaydıyla referans değere 75’ten az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenen tam puan verilir. Puanlama, teklif tutarları ile referans değer arasındaki farka bağlı olarak aşağıdaki formüle göre yapılır.

TP = Ptam –  Pfark

Pfark = |RD  – TF| x Ptam / RD

Bu formülde;

TP: İsteklinin teklif puanını,

RD: Referans değeri,

TF: İsteklinin teklif fiyatını,

Ptam: Referans değere verilen tam puanı,

Pfark: Referans değer ile teklif fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri esas alınarak hesaplanan puanı,

ifade eder.

Örneğin; teklif fiyatı puanlamasının 75 tam puan üzerinden yapıldığı ve sınır değerin üstündeki ilk geçerli teklif sahibi isteklinin 75 puan almasının öngörüldüğü bir ihalede, sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklifin 100.000.000 TL, sonraki geçerli teklifin 110.000.000 TL olması halinde; sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklifin teklif fiyatı puanı 75, sonraki geçerli teklifin puanı ise,

Pfark = |100.000.000 – 110.000.000| x 75 / 100.000.000

Pfark = |-10.000.000| x 75 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 75 / 100.000.000

Pfark =  7,5

TP = Ptam – Pfark

TP = 75 – 7,5= 67,5 olarak hesaplanacaktır.

Aynı ihalede sınır değerin altındaki, 90.000.000 TL tutarlı geçerli teklif sahibinin teklif fiyatı puanı ise,

Pfark = |100.000.000 – 90.000.000| x 75 / 100.000.000

Pfark = |10.000.000| x 75 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 75 / 100.000.000

Pfark = 7,5

TP = Ptam – Pfark

TP = 75 – 7,5= 67,5 olarak hesaplanacaktır.

75.7. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının, 1/4/2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde araç kiralama hizmet alımı ile karşılandığı ihalelerde, isteklilerden teklifleri kapsamında ihale konusu işin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin sayı, marka, model ve/veya ilgili diğer bilgileri gösteren listenin istenmesi gerekmektedir.”

MADDE 37- Aynı Tebliğin 78.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin ihale dokümanında, haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi ve her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması zorunludur.”

“78.3.1. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilen hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde her bir işçilik maliyeti için açılan satırda, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.”

MADDE 38- Aynı Tebliğin 78.27 nci maddesinde yer alan “(Ek-H.2) ve (Ek-H.3)’de” ibaresi “ilgili e-formlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Tebliğin 79.1.3 üncü maddesinde yer alan “belirlenir ve ilan edilir” ibaresi “belirlenerek ilan edilir ve gerekli görülen hallerde güncellenebilir” şeklinde değiştirilmiş, 79.2.2.1 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “(Ek-O.5)” ve “(Ek-O.6)” ibareleri, ikinci paragrafında yer alan “bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması,” ibaresi, üçüncü paragrafında yer alan  “bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 79.2.2.7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü paragraflarında yer alan “son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde” ibareleri “ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içinde” şeklinde, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “(Ek-O.7)” ibareleri ile 79.2.3 üncü maddesinde yer alan “Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 79.2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 79.2.6 ncı maddesinde yer alan “(Ek- H.4)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 79.3.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması ve isteklinin ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içinde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapmış olması gerekir.”

“79.2.4. Tutanakların ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmesi zorunludur.

Örneğin; ilan tarihi 10.03.2024 olan ve açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay olan “01.12.2023-29.02.2024” veya bundan önceki üç ay olan “01.09.2023-30.11.2023” aralığına ilişkin tutanaklar sunulur.”

“79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, ancak sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan açıklamanın yapıldığı tarihte geçerli olan oran ve tutarlar üzerinden hesaplanan ihale kararı damga vergisi ve sözleşme damga vergisi ile Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşan sözleşmelerde sözleşme bedelinin onbinde beşi oranındaki Kurum payı ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”

MADDE 40- Aynı Tebliğin 81.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“81.2. 81.1 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde, işte kullanılan tüm girdilere ilişkin ağırlık oranlarını gösterir sabit katsayıların işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde ve tüm katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmesi ve ihale dokümanında gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işin niteliği, girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranı ve işlevi gibi hususlar dikkate alınarak asli unsurlar ile bunlara ilişkin ağırlık oranı katsayıları belirlenir. Asli unsur olarak belirlenmeyen diğer tüm girdilerin malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden b3 katsayısı/alt katsayısı(b3,1 b3,2, …, b3,n) kapsamında olduğu kabul edilir.

Örneğin, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtımı hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin düzenlemelerde, işçilik (a1 ve/veya a2), nakliye varsa bu kapsamda kullanılan akaryakıt (b1) ve yemek yapımında kullanılan ana girdiler (yemek malzemeleri, kumanya vb. b3,1) asli unsur olarak belirlenir ve asli unsur olarak belirlenmeyen makine ve ekipman ile enerji gibi diğer tali girdilerin tamamının (b3,2) kapsamında olduğu kabul edilir.

Malzeme hariç yemek hazırlama ve dağıtımı hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin düzenlemelerde, işçilik (a1 ve/veya a2) ve nakliye varsa bu kapsamda kullanılan akaryakıt (b1) girdilerinin her biri asli unsur olarak belirlenir ve asli unsur olarak belirlenmeyen makine ve ekipman ile enerji gibi diğer tali girdilerin tamamının (b3) kapsamında olduğu kabul edilir.

Araç/iş makinesi kiralama hizmet alımı ihalelerinde kısmi ve/veya tam zamanlı şoför/operatör çalıştırılması halinde işçilik (a1 ve/veya a2), araç/iş makinelerinin yaşına ve işin süresine bağlı olarak amortisman (c) girdileri asli unsur olarak belirlenir ve asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, yedek parça, kasko ve sigorta gibi tali girdilerin tamamının (b3) kapsamında olduğu kabul edilir.

Personel taşıma hizmet alımı ihalelerinde kısmi ve/veya tam zamanlı şoför çalıştırılması halinde işçilik (a1 ve/veya a2), akaryakıt (idare tarafından karşılanmaması halinde b1), araçların yaşına ve işin süresine bağlı olarak amortisman (c) girdileri asli unsur olarak belirlenir ve asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, yedek parça, kasko ve sigorta gibi tali girdilerin tamamının (b3) kapsamında olduğu kabul edilir.

Yazılım veya bilgi yönetim sistemi hizmeti alımı ihalelerinde kısmi ve/veya tam zamanlı işçilik (a1 ve/veya a2), varsa donanım dahil makine ve ekipmanın amortisman (c) girdileri asli unsur olarak belirlenir ve asli unsur olarak belirlenmeyen bakım onarım, sigorta ve enerji gibi tali girdilerin tamamının (b3) kapsamında olduğu kabul edilir.”

MADDE 41- Aynı Tebliğin 84.3 üncü maddesinde yer alan “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “standart formların” ibaresi “e-formların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- Aynı Tebliğin 86.3 üncü ve 86.6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“86.3 Adayların, ön yeterlik aşamasında anahtar teknik personele ilişkin olarak yeterliklerinin değerlendirilebilmesi için başvurularının ekinde, ilgili e-form esas alınarak,  anahtar teknik personel bilgileri özet tablosunu sunmaları gerekmektedir. Bu bildirime, diploma veya mezuniyet belgeleri ile ilgisine göre meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi, adayın bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet bildirimi ve ilgili e-form esas alınarak, önerilen personelin özgeçmişleri eklenecektir.”

“86.6 İsteklilerin, teknik personele ilişkin olarak yeterliklerinin değerlendirilebilmesi için teknik tekliflerinin ekinde, ilgili e-form esas alınarak, teknik personel bilgileri özet tablosunu sunmaları gerekmektedir. Bu bildirime, diploma veya mezuniyet belgeleri ile ilgisine göre meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve ilgili e-form esas alınarak, önerilen personelin özgeçmişleri eklenecektir. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu husus teknik tekliflerin puanlaması aşamasında dikkate alınacaktır.”

MADDE 43- Aynı Tebliğin 88.1 inci maddesinde yer alan “kabulü yapılmış işler için (Standart Form- KİK031.8/D), devam eden işler için ise (Standart Form-KİK031.9/D) esas alınarak” ibaresi “kabulü yapılmış veya devam eden işler için ilgili e-formlar kullanılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44- Aynı Tebliğin 89 uncu maddesinin başlığı “Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde mali ve teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için verilmesi gerekli e-formlar:” şeklinde değiştirilmiş, 89.2.1 inci maddesinde yer alan “(Standart Form-KİK033.0/D)” ve “(Standart Form-KİK034.1/D, KİK034.2/D, KİK034.3/D)” ibareleri, 89.2.2 nci maddesinde yer alan “(Standart Form-KİK037.1/D)” ibaresi, 89.2.3 üncü maddesinde yer alan “(Standart Form-KİK037.3/D, KİK037.4/D)” ibaresi, 89.2.4 üncü maddesinde yer alan “(Standart Form-KİK037.2/D)” ve “(Standart Form-KİK032.0/D),” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45- Aynı Tebliğin 89.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 21- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihlerden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 47- Aynı Tebliğin eki Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağının 3 üncü maddesinde yer alan “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;” ibaresi “Mükellefin tespit yapılan üç aylık süreye ait yasal defter tasdik bilgileri;” şeklinde, “Geçici Vergi Beyanname Dönemi” ibaresi “Tutanağa Esas Üç Aylık Süre” şeklinde, “(……) Yılı  (……) Dönemi” ibaresi “../../.… – ../../….” şeklinde değiştirilmiş ve 4 üncü maddesinde yer alan “geçici vergi beyanname dönemindeki” ibareleri “üç aylık süredeki” şeklinde, “geçici vergi beyanname döneminde” ibaresi “üç aylık sürede” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- Aynı Tebliğin eki Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının 3 üncü maddesinde yer alan “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;” ibaresi “Mükellefin tespit yapılan üç aylık süreye ait yasal defter tasdik bilgileri;” şeklinde, “Geçici Vergi Beyanname Dönemi” ibaresi “Tutanağa Esas Üç Aylık Süre” şeklinde, “(……) Yılı (……) Dönemi” ibaresi “../../.… – ../../….” şeklinde değiştirilmiş ve 4 üncü maddesinde yer alan “geçici vergi beyanname dönemindeki” ibaresi “üç aylık süredeki” şeklinde, “geçici vergi beyanname döneminde” ibaresi “üç aylık sürede” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49- Aynı Tebliğin eki Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının 3 üncü maddesinde yer alan “İsteklinin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri;” ibaresi “İsteklinin tespit yapılan üç aylık süreye ait yasal defter tasdik bilgileri;”  şeklinde, “Geçici Vergi Beyanname Dönemi” ibaresi “Tutanağa Esas Üç Aylık Süre” şeklinde, “(……) Yılı (……) Dönemi” ibaresi “../../.… – ../../….” şeklinde değiştirilmiş ve 4 üncü maddesinde yer alan “geçici vergi beyanname dönemine” ibaresi “üç aylık süreye” şeklinde, “geçici vergi beyanname döneminde” ibareleri “üç aylık sürede” şeklinde değiştirilmiş ve 5 inci maddesinde yer alan (**) işaretli notun sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hizmet alımı ihalelerinde ise isteklinin yukarıda belirtilen üç aylık sürede  Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.1 inci maddesine göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak önemli teklif bileşenlerinde kullanılması öngörülen mal miktarına ilişkin olarak en az 79.2.2.7 nci maddede düzenlenen oran kadar satış yapmış olması gerekmektedir.”

MADDE 50- Aynı Tebliğin eki Ek-O.8 Stok Tespit Tutanağının 3 üncü maddesinde yer alan “İsteklinin tespit yapılan döneme ait Yasal Defter tasdik bilgileri;” ibaresi “İsteklinin tespit yapılan üç aylık süreye ait yasal defter tasdik bilgileri;” şeklinde, “Dönemi” ibaresi “Üç Aylık Süre” şeklinde, 4 üncü maddesinde yer alan “son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde” ibareleri “ilan/davet tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki üç ay veya bundan önceki üç ay içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Tebliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52- Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesi 1/10/2024 tarihinde,

b) 6, 14, 19, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 ve 53 üncü maddeleri 15/6/2024 tarihinde,

c) Diğer maddeleri 15/1/2025 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 53- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240518-14.htm