İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine Yönelik Başvuruların EKAP Üzerinden Yapılmasına İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve 56 ncı maddeleri uyarınca ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılabilmektedir. Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen başvuru bedellerinin Kurum hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

Kurum hesaplarına yatırılan söz konusu itirazen şikayet başvuru bedellerine ilişkin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasında ise “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunda Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması ve Kurul kararının başvuru sahibine bildiriminden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine imkan sağlanmaktadır.

Bu kapsamda EKAP’ta yapılan geliştirme ile başvuru sahipleri ilgili Kanun hükümleri ve İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge çerçevesinde başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine yönelik olarak EKAP’ta yapılacak işlemlere ilişkin kullanım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.