İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve anılan Kanun’a geçici 21 inci madde eklenmiştir.

Bu düzenlemelerle, Kamu İhale Kurulu kararıyla itirazen şikâyet başvurularındaki iddialarının tamamında haklı bulunan başvuru sahiplerine;

  • 26/11/2022 tarihinden sonra alınan Kurul kararlarına yönelik olarak, kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 30 gün içinde,
  • 26/11/2022 tarihinden önce alınan Kurul kararlarına yönelik olarak ise bu tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde (26/12/2022 tarihi dahil bu tarihe kadar),

Kuruma yazılı talepte bulunulması üzerine, başvuru bedelinin Kurum tarafından iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla 28/11/2022 tarihli ve  2022/DK.D-423 sayılı Kurul kararı ile “İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge” yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre iade taleplerinin, Yönerge’de belirlenen usule göre, Kuruma hitaben yazılmış Yönerge eki forma uygun imzalı dilekçelerle ve gerekli bilgi ve/veya belgeler de eklenmek suretiyle elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İade talepleri, gerekli teknik geliştirmelerin tamamlanarak bu hususta Kurumumuzun internet adresinde yapılacak duyuruyu müteakip EKAP üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge’ye ulaşmak için tıklayınız.