İsteklinin açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ve ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun olmaması (M)

anılan tesisin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesine elverişli alt yapısının ve farklı alanlarının bulunmadığına dair açık, net ve somut herhangi bir tespitin de mevcut olmadığı göz önüne alındığında, BFİ.047 “Kazının Depoya Nakli” iş kalemi için idarece belirtilen mesafeden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan davacı iş ortaklığının açıklamalarının, açıklama kapsamında sunulan ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik edildiği anlaşılmakla, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilip, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurulunun 23/2/2022 tarih ve 2022/UY.II-299 sayılı kararında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Toplantı No: 2022/051
Gündem No: 10
Karar Tarihi: 09.11.2022
Karar No: 2022/MK-310

BAŞVURU SAHİBİ:
Özkar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

İHALEYİ YAPAN İDARE:
İzmir Büyükşehir Belediyesi

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/417030 İhale Kayıt Numaralı “Buca Onat Tüneli İkmal İnşaatı Ve (0+62,885 – 0+880,00) İle (3+450,00 – 4+200,00) Km Arası Bağlantı Yollarının Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2021/417030 ihale kayıt numaralı “Buca Onat Tüneli İkmal İnşaatı ve (0+62,885 – 0+880,00) ile (3+450,00 – 4+200,00) Km Arası Bağlantı Yollarının Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.02.2022 tarihli ve 2022/UY.II-299 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, ” karar verilmiştir.

Davacı Deha Altyapı Anonim Şirketi – Feza Taahhüt Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 21.09.2022 tarihli E:2022/731, K: 2022/1694 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, davacı iş ortaklığı tarafından söz konusu tesise ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı internet sitesinden temin edilen “Atıkların Toplanma ve Depolama Alanları” listesine açıklama kapsamında yer verildiği, bunun dışında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Haydar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti adına düzenlenmiş olan “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi”ne yer verildiği, anılan belgenin açıklama kısmında “Yukarıda firma adı ile özellikleri yazılı geri kazanım tesisine Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kira süresince geçerli olmak üzere Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi verilmiştir.” ifadesine yer verildiği, ayrıca Konak Belediye Başkanlığı ile Bornova Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi”nin sunulduğu, söz konusu belgelerde, nakliyede kullanılacak araçlara yer verildiği, depolama geri kazanım tesis ve işletmecisi olarak Haydar Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin belirtildiği, yine anılan belgelerde, “Yukarıda üretileceği yer, tahmini miktarı, taşıyıcısı ve depo geri kazanım tesisi belirtilen atığın taşınması ve depolama/geri kazanım tesisine kabulü uygundur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Öte yandan, uyuşmazlığa konu ihaleye katılan dava dışı Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yapmış olduğu başvuruya istinaden tesis olunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığının 8/10/2021 tarih ve 393884 sayılı işleminde, davaya konu ihale kapsamında çıkacak olan kazı malzemesinin Buca ilçesi, Yıldız Mahallesi, 1012 ada, 37 parselde bulunan tesiste depolanmasının uygun olmadığının belirtildiği, davacı iş ortaklığı tarafından yapılan başvuru üzerine tesis olunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığının 25/10/2021 tarih ve 426145 sayılı işleminde ise, yapım işi kapsamında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının Buca ilçesi, Yıldız Mahallesi, 1012 ada, 37 parselde bulunan “Haydar Madencilik Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi”ne faaliyeti kapsamında yönlendirilmesi ve bertarafının sağlanmasının uygun olduğunun belirtildiği, bunun üzerine II. İnceleme Dairesi Başkanlığının 6/1/2022 tarih ve 2022/327 sayılı işlemiyle tesisin sınırlarının bulunduğu Buca Belediye Başkanlığından, “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında kazıdan çıkan hafriyatın nakli ve depolanması için kullanılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi”ni haiz ve Belediyeniz sınırları içinde yer aldığı anlaşılan tesisin faaliyet konusunun ne olduğu, ilgili mevzuatı ve izin/ruhsatlandırılması kapsamında hangi faaliyetlerde bulunabileceği (hafriyat  toprağı/inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanımı ve/veya bertarafı ve/veya depolanması vb.), söz konusu tesisin şikâyete konu ihalede tünel inşaatı ve çeşitli kazı işlerinden çıkacak hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının depolama alanı olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve izni ve özellikleri itibariyle buna uygun olup olmadığı” hususlarında bilgi ve belge talebinde bulunulduğu, bunun üzerine Buca Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen 12/1/2022 tarih ve 5299 sayılı cevabi yazıda, “Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Buca İlçesi Yıldız Mahallesi 1012 ada 37 parsel taşınmaz 11/01/2022 tarihinde yerinde incelenmiş olup; taşınmaz üzerinde Haydar Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ait hafriyat depolama ve geri dönüşüm tesisi olarak (malzeme, personel, araç ve ekipman) faal durumda olduğu tespit edilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yasal döküm ve hafriyat bertaraf sahası sıfatına sahip olduğu tesis ilgililerince tarafımıza beyan edilmiştir. Gözlemsel incelemeler ile yapılan değerlendirmemizde, saha içerisinde yer alan malzemenin beyanlar ile uyumlu olduğu…” hususlarına yer verildiği göz önüne alındığında, Buca Belediye Başkanlığına bağlı birimler tarafından 11/1/2022 tarihinde mahallinde yapılan incelemede taşınmazda Haydar Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hafriyat depolama ve geri dönüşüm tesisi olarak faal durumda olduğunun ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan, dava konusu kurul kararına esas teşkil eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 2879628 sayılı yazısında, “Bu bağlamda; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesi gerekliliğinden aynı işletmede farklı alanlarda yönetimi sağlanabilmekle birlikte (hafriyat toprağı döküm sahası, geri kazanım tesisi ve inşaat yıkıntı atıkları için III. Sınıf düzenli depolama tesisi vb.), aynı lotta depolama yapılması uygun görülmemektedir.” hususlarına yer verildiği görülmekle birlikte, söz konusu yazıda davacı iş ortaklığı tarafından sunulan Haydar Madencilik Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisine ilişkin olan ve bu alana özgülenen herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, anılan yazıda, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesi gerektiği, aynı işletmenin farklı alanlarında hafriyat toprağı döküm sahası, geri kazanım tesisi ve inşaat yıkıntı atıkları için III. Sınıf düzenli depolama tesisi olarak faaliyette bulunulabileceğine yönelik genel değerlendirmelere yer verildiği, davacı iş ortaklığının açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesine uygun nitelikte olmadığına ilişkin herhangi bir tespit ve irdelemeye ise anılan yazıda yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda aktarımı yapılan hususların bir arada değerlendirilmesinden, davacı iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kazıdan çıkan hafriyatın nakli için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Haydar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesinde” yer alan tesisin kullanılacağının belirtildiği, anılan tesisin BFİ.047 “Kazının Depoya Nakli” iş kaleminin birim fiyat tarifinde yer verilen “Tünel içi ve dışında yapılan tüm kazıların ve geçici dolguların idarece belirtilen “Hafriyat Toprağı Sahaları”na nakli, döküm…” faaliyetinin yahut anılan iş kalemi için hazırlanan analizde belirtilen “Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf…” faaliyetinin gerçekleştirilmesine uygun bir tesis olmadığına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi davalı idarece gerçekleştirilen yazışmalar sonucunda, anılan tesisin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karıştırılmadan yönetilmesine elverişli alt yapısının ve farklı alanlarının bulunmadığına dair açık, net ve somut herhangi bir tespitin de mevcut olmadığı göz önüne alındığında, BFİ.047 “Kazının Depoya Nakli” iş kalemi için idarece belirtilen mesafeden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan davacı iş ortaklığının açıklamalarının, açıklama kapsamında sunulan ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik edildiği anlaşılmakla, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları reddedilip, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurulunun 23/2/2022 tarih ve 2022/UY.II-299 sayılı kararında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.02.2022 tarihli ve 2022/UY.II-299 sayılı kararının 1/(a) iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.