İş deneyim tutarının istenen oranı karşılamaması

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 48’inci maddesinin ikinci fıkrası karşısında, değerlendirmeye esas alınabilecek bahse konu fatura tutarının, isteklinin teklifinin 6.071.592,50 TL olduğu dikkate alındığında, Şartnamede aranan %35’lik oranı karşılamadığı görülmüş, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Toplantı No: 2021/034
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 18.08.2021
Karar No: 2021/UH.I-1544

BAŞVURU SAHİBİ:

Turaç Temizlik Özel Sağlık Gıda İnşaat Nakliyat Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/248867 İhale Kayıt Numaralı “Yaz Dönemi Gençlik Kampı Organizasyonu Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yaz Dönemi Gençlik Kampı Organizasyonu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turaç Temizlik Özel Sağlık Gıda İnşaat Nakliyat Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.07.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.07.2021 tarih ve 33217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1251 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin gerçeği yansıtmadığı, sözleşme konusu işin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, benzer işe uygun yemek üretimi ve dağıtımı ile kamp organizasyonu işine ait fatura tutarının şartnamede aranan oranı karşılamadığı, sözleşme ve eklerinde iş kalemlerine ilişkin birim fiyatlara yer verilmediği, sözleşmede işe ilişkin ayrıntıların teknik şartnamede yazılı olduğu belirtilmişse de teknik şartnamenin sunulmadığı, sunulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin sözleşme konusu işte çalıştırılan personele ait olmadığı, Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. adına sözleşmede imzası bulunan şahsın imza tarihi itibariyle tüzel kişiliği temsile yetkili olmadığı, işin İzmir’de yaşanan depremde yemek dağıtılması olduğunun belirtildiği, bu durumda sözleşmenin yüklenici sıfatını taşıyan diğer tarafı Bulutanka Reklam Tanıtım Org. İlt. Eğt. İnş. Taah. Eml. Nak. Gıda Tks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin anılan hizmeti 4734 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirmiş olması gerektiği, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesi kapsamında ihale üzerinde bırakılan isteklinin alt yüklenici sıfatını kazanacağı ve ilgili idarece alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” düzenlemesi, takip eden maddede de “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.” düzenlemesine,

7.6’ncı maddesinde de “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı, sözleşmesi kapsamında malzemeli yemek hizmetinin verildiği ve verilen yemek hizmetinin dışında vasıflı ve vasıfsız personel de çalıştırılan Kamp Organizasyon Hizmetleri İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

İhalenin 23.06.2021 tarihinde geçerli teklif bulunmaması gerekçesiyle ihale komisyonunca iptal edildiği, iptal kararında Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “…benzer iş tanımına uygun Kamp Organizasyonu adı altında kesilmiş bir faturanın olduğu bu fatura tutarının da (98.000,00 TL) teklif edilen bedelin %35’ini karşılamadığı; yüklenicinin beyan ettiği diğer organizasyon faturalarının kamp organizasyon faturası olmadığı (açılış, temel atma, iklim değişikliği organizasyonu vb.), kalan diğer faturaların ise hazır yemek işi ve deprem çadır kamplarında verilen yemek hizmeti faturaları olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, anılan isteklinin şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince başvurunun uygun bulunarak iptal kararının kaldırıldığı, 30.06.2021 tarihli komisyon kararı ile ihalenin tek geçerli teklif olan Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli tarafından yedi adet yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu ve bunlardan yalnızca bir tanesinin benzer iş tanımına uygun olduğu, onun da güncellenmiş tutarının İdari Şartname’de aranan oranı karşılamadığı anlaşılmıştır. Başvuruya ve idare değerlendirmesine konu sözleşme ve eklerine bakıldığında;

15.12.2019 tarihinde imzalanan sözleşmenin “Yemek, Personel, Eğitim, Açılış, Kamp, Organizasyonu Hizmet Alımına Ait Sözleşme” başlığını taşıdığı, “İdarenin Adı” kısmında Bulutanka Reklam Tanıtım Org. İlt. Eğt. İnş. Taah. Eml. Nak. Gıda Tks. San. ve Tic. Ltd. Şti., yüklenici kısmında ise Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlarının yazılı olduğu, incelemeye esas maddelerin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür;

“Madde 4 – Tanımlar: İdare tarafından sözleşme süresince alınmış ve alınacak işlerin, sözleşme tarihi süresince yüklenici tarafından verilen birim fiyat teklifi üzerine yapılması.

Madde 5 – İş tanımı: Sözleşme konusu iş; İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

Madde 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli: Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan 7.577.625,00 (rakam ve yazıyla YedimilyonbeşyüzyetmişyedibinaltıyüzyirmibeşTürklirası) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar uygulanır.

Madde 8 – İşin süresi: 8.1. İşe başlama tarihi 01.01.2020, işi bitirme tarihi 31.12.2020”

Sözleşmenin diğer maddelerinde, yemek hazırlanması, gezi faaliyetleri, açılış ve kamp organizasyonu yapılmasına ilişkin şartların düzenlendiği görülmüştür.

Beşinci maddede belirtilen ve işin özellikleri ile diğer ayrıntıların belirtildiği teknik şartnamenin teklif kapsamında sunulmadığı anlaşılmıştır.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak sunulan yeminli mali müşavir onaylı faturalara bakıldığında, hizmete konu hususların bir kısmının; iklim değişikliği, iklim uyum eylemleri deniz denetimi, millet bahçesi açılışı/incelenmesi, tesis açma, açılış töreni, ödül töreni, genel kurul toplantısı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Fatih gemisinin Karadenize geçişi, kentsel dönüşüm, temel atma töreni organizasyonlarının yapılması olduğu, ayrıca yemek verilmesi ve file çanta temininin faturalara konu edildiği görülmüş, sadece 25.03.2020 tarihinde düzenlenen 98.000,00 TL tutarında ve “08-11 Mart 2020 arası Antalya’da Kamp Organizasyonu”na ilişkin faturanın İdari Şartname’de belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 48’inci maddesinin ikinci fıkrası karşısında, değerlendirmeye esas alınabilecek bahse konu fatura tutarının, isteklinin teklifinin 6.071.592,50 TL olduğu dikkate alındığında, Şartnamede aranan %35’lik oranı karşılamadığı görülmüş, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İş deneyimine konu işin İzmir’de yaşanan depremde yemek dağıtılması olduğuna ilişkin olarak yapılan incelemede; sözleşme ekinde yer alan yemek hizmetine ilişkin faturaların bazılarında açıklama kısmına “İzmir deprem bölgesinde verilen kamp yemek hizmeti” ve “İzmir çadırkentte verilen yemek hizmeti” ifadelerine yer verildiği, sunulan sözleşmenin “Kamp organizasyonu” başlıklı 13’üncü maddesinden ise organizasyonun konusunun gezi ve aktiviteleri içerdiği, katılımcılar için sağlık ve seyahat sigortası yapılmasının öngörüldüğü görülmüştür. Diğer bir deyişle, fatura edilen hizmetlerin sözleşmeye konu kamp hizmetlerine ilişkin olmadığı, benzer iş tanımına da uygunluk arz etmediği değerlendirilmiş, üst paragrafta yapılan tespitler çerçevesinde, sözleşme konusu işe ilişkin olarak alt yüklenici belgesi düzenlenmesi gerektiğine ilişkin iddia bakımından başkaca bir inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.


Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.