İhalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirilmesi durumunda ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği gerekçesiyle iptal edilmesi

ihalenin kısmı teklife açık olarak gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğinden hareketle belirlenemeyeceği, zira isteklilerin teklif fiyatını etkileyen birçok parametrenin olduğu, dolayısıyla ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirilmesi durumunda ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği hususundaki iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Toplantı No: 2020/007
Gündem No: 21
Karar Tarihi: 19.02.2020
Karar No: 2020/UH.I-359

BAŞVURU SAHİBİ:

Ekstrem Bir Bilgisayar Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/440880 İhale Kayıt Numaralı “Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İhtiyacı Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (Pacs) Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından 25.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İhtiyacı Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (Pacs) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ekstrem Bir Bilgisayar Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından 03.02.2020 tarih ve 5780 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/231 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 09.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 7 kısmının da iptal edildiği, ancak ihalenin iptal gerekçelerinin ihalenin 3’üncü kısmını oluşturan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi için geçerli olmadığı, bu sebeple anılan kısma en düşük teklifi veren firmaları üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle kısmi teklife açık olarak 7 kısımda gerçekleştirilen “Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İhtiyacı Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (Pacs) Hizmeti Alımı” ihalesinin şikâyete konu 3’üncü kısmı dâhil tüm kısımlarının 09.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile “Başkanlığımıza bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı “Görüntü Arşivleme ve İletişim (Pacs) Sistemi Hizmet Alımı (19 Aylık)” ihalesine yönelik olarak Eğitim Araştırma Hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastaneleri tarafından tüm modülleri kapsayacak şekilde hazırlanan Teknik Şartname doğrultusunda alım sürecinin ilk aşaması olan yaklaşık maliyet hazırlanmıştır. Teknik Şartname incelendiğinde Eğitim Araştırma Hastanelerinde kullanılması istenen modüllerin Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastanelerine de istenildiği, yaklaşık maliyet toplanırken bu şekilde fiyat istenildiği, dolayısıyla Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastaneleri için maliyetin gerçekçi bir şekilde hesaplanamadığı;

İhaleye ait Teknik Şartname’nin ihale tarihinden (15.10.2019) bir gün önce (14.10.2019) zeyilname ile değiştirilerek Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için istenilen modüllerin Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastanelerinden çıkartıldığı, ancak bu bağlamda yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmadığı, yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde son alım fiyatları ve piyasadan iki farklı firmanın fiyatının kullanıldığı (ihale dosyasından yaklaşık maliyet için dört farklı firmadan istenildiği ancak ikisinin dönüş yaptığı) ve cetvelde yer verilen fiyatlar arasında % 100 den fazla farkların olduğu; görülmüş olup, her ne kadar demo sürecine başlanılmış olsa da teklif değerlendirme süreçlerinin her sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlıklı sürdürülebilmesi için ilgili sağlık tesislerinin tamamından ihale komisyonunda bir işin uzmanı üye görevlendirilebilmesi ve ihale yönteminin (kısmi teklife kapatılarak) değiştirilerek ihtiyaç sahibi sağlık tesislerinin tamamının bir bütün halinde daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği kanaatine de varıldığı…” gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almakta olup ihalenin bu hüküm uyarınca iptal edildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi ile ihalen iptali konusunda idareye takdir yetkisi verilmiş ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İhalenin iptaline ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına uygunluğunun denetiminin, idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçeler ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir.

İdare tarafından ihalenin iptal gerekçesi olarak;

– Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için istenilen modüllerin Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastaneleri’nden çıkartıldığı, ancak bu bağlamda Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastanelerinin yaklaşık maliyetinin yeniden hesaplanmadığı, dolayısıyla Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastaneleri için yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde hesaplanamadığı,

– Yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde idarece gerçekleştirilmiş son alım fiyatları ve piyasadan iki farklı firmadan alınan fiyatlar arasında % 100’den fazla farkın olduğu,

– Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin her sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlıklı sürdürülebilmesi için ilgili sağlık tesislerinin tamamından ihale komisyonunda bir işin uzmanı üye görevlendirilebilmesi,

– İhalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirilmesi durumunda ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği gerekçelerinin belirtildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından idarece ihalenin sadece 3’üncü kısmının iptal edilmesi işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş, bu itibarla idarenin iptal gerekçelerinin ihalenin 3’üncü kısmı olan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde sırasıyla incelediğinde;

– İdarece 14.10.2019 tarihinde yapılan zeyilname ile Teknik Şartname’nin “Sistemi Oluşturan Bileşenler” başlıklı 28’inci maddesinin 28.7 ve 28.8’inci alt maddelerinde kardiyak ve ortopedi yazılımının sadece Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi için teklif edileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede zeyilname sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılacak modüller için istenilen yazılımların geçerliliğini koruduğu, bir başka deyişle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık maliyetinde herhangi bir değişikliğin bulunmadığı, bu itibarla söz konusu kısmın yaklaşık maliyetinin gerçekçi bir şekilde hesaplanamadığından söz edilemeyeceği için bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

– İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, ihalenin şikâyete konu 3’üncü kısmının yaklaşık maliyetinin idarece gerçekleştirilen son alım fiyatları ile bir firmadan alınan fiyatların ortalaması alınmak suretiyle aşağıda yer verilen şekilde oluşturulduğu görülmüştür.

Kalem adıBaşkanlığımızın son alım fiyatıFiyat teklifiYaklaşık birim maliyetToplam maliyet
Görüntü arşivleme ve iletişim hizmeti7.500,00 TL9.500,00 TL8.500,00 TL161.500,00 TL

Başvuru sahibi tarafından söz konusu 3’üncü kısım için teklif edilen birim fiyatın 7.350,00 TL, toplam bedelin 139.650,00 TL olduğu ve anılan kısma en düşük teklifi verdiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla her ne kadar idarenin yaklaşık maliyet hesabında idarece son alım fiyatı ile piyasadan yapılan fiyat araştırması neticesinde alınan fiyat arasında fark olduğu görülmekle birlikte, başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu kısma teklif edilen bedelin idarece yapılan son alım fiyatından da düşük olduğu, bir diğer ifadeyle idarece gerçekleştirilen son fiyatlar dikkate alınarak değerlendirme yapılsa dahi başvuru sahibinin teklif bedelinin söz konusu fiyatın altında olduğu anlaşıldığından bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

İhale komisyonu tarafından isteklilerce teklif edilen cihazın/ürünün/malzemenin/sistemin ihale aşamasında değerlendirilerek ihale dokümanına uygun bulunmasının, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yetkili makam tarafından tamamı işin uzmanı en az üç kişiden oluşturulan muayene ve kabul komisyonu ile idare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişilerinden oluşturulan kontrol teşkilatı tarafından yapılacak değerlendirmeleri ortadan kaldırmadığı, dolayısıyla başvuru konusu ihalede idarece işin uzmanı olduğu tespiti yapılarak ihale komisyonu uzman üyesi olarak belirtilen kişilerce yapılan değerlendirmelerin tekliflerin değerlendirmesi aşamasında yeterli olacağı anlaşıldığından bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

– 4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinde İdari Şartname’de bulunması zorunlu hususlar arasında sayılan ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun, Kanun’da belirtilen temel ilkeler arasında yer alan rekabet ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi ile doğrudan ilgili bir husus olduğu, şöyle ki idarelerce işin kısımlara ayrılması, her bir kısma ayrı olarak teklif verme imkanı sağladığı için kısımların tamamı dikkate alındığında yeterli olmayan isteklilerin, ihalenin bütünü yerine ilgili kısmı için yeterlik kriterleri isteneceğinden bu kısımlara daha fazla sayıda teklif vermesini sağlayacağı ve bunun da rekabeti artıracağı, dolayısıyla bölünebilir ihtiyaçların kısmi teklife açılarak ihale edilmesinin Kanun’un temel ilkelerine uygun olacağı, öte yandan işin tamamı için teklif verilecek ihalelerde ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği varsayımının sadece ihalenin kısmı teklife açık olarak gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğinden hareketle belirlenemeyeceği, zira isteklilerin teklif fiyatını etkileyen birçok parametrenin olduğu, dolayısıyla ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirilmesi durumunda ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği hususundaki iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdarenin ihalenin 3’üncü kısmının iptali kararının iptaline,


   Oybirliği ile karar verildi.