İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Nisan 2023 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32150

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İlana yönelik başvurularda Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihi,”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvuruların e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu

EK MADDE 1- (1) İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, bu Tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Ek 1 inci maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 8- (1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile avukat aracılığıyla yapılan başvuruların elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edilir.

(2) 15/4/2023 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik başvurular, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 1 inci maddesiyle 4 üncü maddede yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik başvurular; bu Tebliğin, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4- Bu Tebliğin 2 nci ve 3 üncü maddeleri 15/4/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.