İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Mayıs 2024 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32550
TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin ikinci cümleleri ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.”

“Bu durumda düzenlenen zeyilname, ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.”

“Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.”

“Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına bildirilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240518-13.htm