İhale konusu alanda faaliyet gösterilmemesi (M)

Bu durumda, 6102 sayılı Kanun’a göre, ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan şartlar ile ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında; davacı şirketin, teklif sunmasının önüne engel bulunmayan ihaleye ilişkin olarak yaptığı itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekmekte iken ana sözleşmesindeki faaaliyet konularına göre ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinden bahisle şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
Toplantı No: 2022/028
Gündem No: 37
Karar Tarihi: 18.05.2022
Karar No: 2022/MK-176

BAŞVURU SAHİBİ:
Necati Atlı

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Van İl Sağlık Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/766436 İhale Kayıt Numaralı “6 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/766436 ihale kayıt numaralı “6 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Necati Atlı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-223 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Necati Atlı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 08.04.2022 tarihli E:2022/433, K: 2022/697 sayılı kararında “…6102 sayılı Kanun’la ultra vires (yetki aşımı) ilkesi kaldırılmış, 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde isteklinin; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,” ifade edeceği belirtilmiş olup, isteklilere yönelik herhangi bir sınırlama getirilmediği, ancak “istekli olabilecek” kavramının ise; “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmak suretiyle istekli olabilecek kişilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermesi ve ihale veya ön yeterlilik dokümanını satın alma şartının getirildiği görülmüş olmakla birlikte, istekli olarak teklif vermesine olanak sağlanan kişilerin, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddialarına ilişkin olarak şikayet veya itirazen şikayet yoluna başvurmasının engellenmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 6102 sayılı Kanun’a göre, ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan şartlar ile ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında; davacı şirketin, teklif sunmasının önüne engel bulunmayan ihaleye ilişkin olarak yaptığı itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekmekte iken ana sözleşmesindeki faaaliyet konularına göre ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinden bahisle şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 09.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-223 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.