İhale bedeli ve fer’ilerinin yükleniciye geri ödemesi (S)

… sorumluların yapmış olduğu açıklamalarından bu tutarın aşılmadığı anlaşılmakta; gerekse bu tutarın aşıldığına ilişkin herhangi bir Denetçi tespiti de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Sayıştay ilamının infazı noktasında da (yeniden) kamu zararına sebebiyet verecek bir husustan bahsetmek mümkün görülmemektedir.
Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2013
Dairesi6
Karar No885
İlam No441
Tutanak Tarihi15.11.2022
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

…. tarih ve …. sayılı İlama ek olarak çıkarılan …. tarih ve …. sayılı Ek İlamın ….’inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun …. tarih ve …. tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Anılan Ek İlamın ….’inci maddesiyle, 2009 yılında sorgu konusu yapılan hususlara ilişkin tahsilatın bir kısmının Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi, bir kısmının ise takip ve tahsil edilmemesi dolayısıyla …. TL kamu zararına sebep olunduğu gerekçesiyle bu tutarın tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlu Üst Yönetici (Belediye Başkanı) …. vekili Avukat …. tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulca …. tarih ve …. tutanak sayılı Kararın ….’üncü maddesiyle, …. tarihli ve …. sayılı Temyiz Kurulu Kararının ….’inci maddesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; kamu zararı olarak belirtilen tutar, 2009 yılında tahsil edilmiş ancak sözleşmenin iptal edilmesi nedeniyle Yargıtay kararı doğrultusunda yükleniciye geri ödenmesi gereken ihale bedeli fer’ilerinden (damga vergilerinden) ibaret olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında kamu zararı olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından ve ayrıca bu tutarın da …. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarihli ve …. K. sayılı ile yeniden Belediye bütçesine gireceği anlaşıldığından sorumluların (vekillerinin) temyiz dilekçelerindeki iddialarının kabul edilerek …. sayılı Ek İlamın ….’inci maddesiyle verilen …. TL’nin tazminine ilişkin hükmün bozularak ilgili dosyanın Dairemize tevdiine karar verilmiştir.

Diğer sorumlulardan …., …. adına Avukat …., …., …., …., …., …. varisleri adına Avukat …. (….), …., …. tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine ise anılan Kurulca düzenlenen …. tarih ve …., …., …., …., …., …., …., …., …. tutanak sayılı Kararlar ile Ek İlamın ….’inci maddesiyle verilen …. TL’nin tazminine dair hükümde Üst Yönetici …. vekili Avukat …. tarafından itiraz başvurusu üzerine düzenlenen dosyanın …. tarih ve …. tutanak sayılı Kararın ….’üncü maddesiyle bozulması nedeniyle Dairemize gönderildiğinden aynı mahiyette olan dosyaların da sözü edilen dosya ile birleştirilerek gereği yapılmak üzere Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan Kararlarına istinaden Dairemize havale edilen söz konusu dosyanın ve Denetçi tarafından düzenlenen …. tarihli Ek Raporun incelenmesi sonucunda gereği düşünüldü:

2009 yılında sorgu konusu yapılan hususlara ilişkin tahsilatın bir kısmının Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi, bir kısmının ise takip ve tahsil edilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin olarak;

“Mülkiyeti …. Müdürlüğüne ait ….. m² yüzölçümüne sahip …. …. Mahallesi …. ada ….parsel üzerinde 1/1000 ölçekli imar planında “bölgesel kentsel spor alanı” olarak tanımlanan ve vaziyet planında yerleri gösterilen UEFA kriterlerine uygun 30.000 kişi seyirci kapasiteli stadyum, 10.000 kişi seyirci kapasiteli uluslararası standartlara uygun (kapalı) spor salonu yapımı, mülkiyeti …. Müdürlüğüne ait …. …. Mahallesinde bulunan …. ada …. parsel üzerinde 1/1000 ölçekli imar planında “bölgesel kentsel spor alanı” olarak tanımlanan ve vaziyet planında yerleri gösterilen 2.500 kişi seyirci kapasiteli kapalı (olimpik) yüzme havuzu ve (kapalı) spor salonu yapımı ve her iki parselde (peyzaj dahil) çevre düzenlemesi ile …. ada …. parseldeki taşınmazın ifraz edilen 40.000 m²’lik kısmında “ticari alan” olarak mülkiyet hakkı yükleniciye ait olmak üzere arsa karşılığı AVM-Residence yapımı işi”ne ilişkin …. Büyükşehir Belediyesi ile …. A.Ş.-…. A.Ş. Ortaklığı arasında sözleşme …. tarihinde ….. Noterliği nezdinde imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalanması sırasında yüklenici tarafından Noterde …. TL sözleşme damga vergisi ödenmiştir.

Sorgu konusu olayda, …. TL sözleşme damga vergisinin iade edilmesi, …. TL gecikme faizinin tahsil edilmemesi, …. TL ihale karar pulunun ve sözleşme devrindeki …. TL damga vergisinin alınmaması nedeniyle 2009 yılı denetimleri sırasında sorgu konusu yapılan tutarın tamamının (…. TL’nin), …. tarihli ve …. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle tahsil edilmiş olduğunun gönderilen savunmalarda beyan edilmesi üzerine Sayıştay ….. Dairesinin …. tarihinde yaptığı yargılama sonucunda söz konusu tahsilatlar herhangi bir kişiye sorumluluk tevdi edilmeden Dairenin …. tarihli ve …. sayılı İlamına derc edilmiş ancak …. tarihli ve …. sayılı Encümen Kararına istinaden …. Spor Kompleksi İşinin ifa edilemeyecek olması nedeniyle yargıya taşınması ve Yargıtay tarafından dava konusu işle ilgili bedelin Belediyece yükleniciye iade edilmesine karar verilmesi gerekçe gösterilerek, gelir kaydedilen ve damga vergisi olarak kesilen rakamların, 320-Emanet Hesabına aktarılarak önceki tahsilat kaydına ilişkin hesapların karşılıklı olarak kapatılması suretiyle yüklenicisine yeniden ödenmesi sağlanmıştır.

Sorguda kamu zararı olarak belirtilen tutar 2009 yılında tahsil edilmiş olup, Yargıtay kararı doğrultusunda yükleniciye ihale bedeli ve fer’ilerinin geri ödemesinin Sayıştay ilamıyla tahsil edilen ve gelir kaydedilen bir tutardan ya da Belediyenin bütçesindeki herhangi bir gelir kaleminden gerçekleştirilmesinin bir ehemmiyeti yoktur. Burada önemli olan Yargıtay kararıyla Belediyenin (mahkeme kararlarının yerine getirilmesi mecburiyeti gereği) ödemek zorunda olduğu tutarın aşılmaması olup, sorumluların yapmış olduğu açıklamalarından bu tutarın aşılmadığı anlaşılmakta; gerekse bu tutarın aşıldığına ilişkin herhangi bir Denetçi tespiti de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Sayıştay ilamının infazı noktasında da (yeniden) kamu zararına sebebiyet verecek bir husustan bahsetmek mümkün görülmemektedir.

Ayrıca, damga vergilerine ilişkin olarak …. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. Esasında alacak davası da açılmış olup, Temyiz Kurulu Kararında belirtildiği üzere aynı Mahkemenin …. tarihli ve …. K. sayılı Kararıyla kamu zararına esas tutarın yükleniciden alınıp İdareye verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve Temyiz Kurulu Kararı doğrultusunda sorgu konusu …. TL için ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.