Hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin bulunması durumunda ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşme tutarının puanlama kriteri olarak değerlendirilmesi

Toplantı No : 2022/050

Gündem No : 92

Karar Tarihi : 03/11/2022

Karar No : 2022/DK.D-397

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda,

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınması gerektiğine,

2) Kararın sonuç kısmının EKAP’ta gerekli teknik altyapı geliştirmelerinin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.