Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Ekim 2023 CUMAResmî GazeteSayı : 32352
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 
25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin Ek-3’ünün Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin 11.2 nci maddesine bağlı (21.1) numaralı dipnotta yer alan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ibaresi, 35.4 üncü maddesine bağlı (44.1) numaralı dipnotta yer alan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ibaresi ve “ihale tarihinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya son yazılı tekliflerin verildiği tarihte” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231027-1.htm