Elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden transkript veya meslek odasından alınan Elektrik 1kV Altı ve Üstü Tesisler SMM belgesinin istenilmesi

Bu çerçevede uyuşmazlığa konu ihale özelinde elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin transkript veya meslek odasından alınan Elektrik 1kV Altı ve Üstü Tesisler SMM belgesinin istenilmesine yönelik işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Toplantı No: 2020/009
Gündem No: 49
Karar Tarihi: 04.03.2020
Karar No: 2020/UY.II-495

BAŞVURU SAHİBİ:

Serkan YÜCEL / Elektrik Elekt. Müh.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/631905 İhale Kayıt Numaralı “Derebucak Prof Dr Yılmaz Muslu Barajı Enh Onarımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ENH Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Serkan Yücel / Elektrik Elekt. Müh.nin 20.01.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.02.2020 tarih ve 7207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/278 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ne İdari Şartname’de ne de Teknik Şartname’de yer alan “transkript” ya da “1 kv altı veya üstü SMM belgesi”nin bilgi eksikliği kapsamında idarece istenilmesinin yerinde olmadığı, 07.06.2017 tarihli ve 2017/UY.II-1609 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı çerçevesinde elektrik- elektronik mühendisliği diploması ile elektrik mühendisliği iş bitirmesi istenilen yapım işleri ihalelerinde SMM belgesi ya da transkript istenilmeden ihaleye katılınılabileceği, aynı İdari ve Teknik Şartnameye sahip olan 2019/449813 ve 2019/316888 İKN’li ihalelere de katılmış olmalarına karşın böyle bir durumla karşılaşmamış oldukları, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi” başlıklı Altıncı Bölümü kapsamında yer alan “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “… (5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Derebucak Prof. Dr. Yılmaz MUSLU Barajı ENH Onarımı

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Konya Derebucak Prof. Dr. Yılmaz MUSLU Barajının daimi teçhizatını besleyen enerji nakil hattının demontaj edilerek yerine 32 direk 3015 metre enerji nakil hattı yapılması işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Konya İli Derebucak İlçesi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan D/III grubu işler veya D/II grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Elektrik Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Serkan Yücel de dâhil olmak üzere 7 istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesinin sunulduğunun tespit edildiği, söz konusu isteklilerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasında hüküm altına alınan bilgi eksikliği kapsamında Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmiş Elektrik 1kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Serbest Müşavirlik Mühendislik belgesi veya transkript sunmalarının istenildiği, başvuru sahibi tarafından bu kapsamda herhangi belge sunulmadığı, bu nedenle başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği, bilgi eksikliği kapsamında Recep Ateş – Çınarlar A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan belgelerin yeterli olmadığı gerekçesiyle anılan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, bilgi eksikliği kapsamında belge sunulması istenilen diğer 5 istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olduğunun tespit edildiği, idarece hesaplanan sınır değerin altında olan tekliflerin İdari Şartname düzenlemeleri uyarınca reddedildiği, ihalenin Emre Topalhan üzerinde bırakıldığı, EK-SEN Elk. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

EKAP’tan tebliğ edilen yazıda “Bölge Müdürlüğümüz tarafından 24.12.2019 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2019/631905 ihale kayıt numaralı “Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ENH Onarımı” yapım işi ihalesi için sunmuş olduğunuz belgeler komisyonumuz tarafından incelenmiş olup aşağıda belirtilen belgede bilgi eksikliği tespit edilmiştir.

 İdari Şartnamenin 7.6.1.maddesinde benzer işi tevsik edecek mezuniyet belgesi “Elektrik Mühendisliği” olarak düzenlenmiştir. Teklif ekinde sunmuş olduğunuz mezuniyet belgenizin ise “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”ne ait olduğu görülmüştür. Mezuniyet belgenizin, Elektrik Mühendisliği belgesine denk olduğunu tevsik edici bilgi ve belgelerin (transkript veya meslek odasından Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi vs.) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57. Maddesi 5. bendine dayanarak yazımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde,  İhale Komisyonumuza, yazı ile ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde teklifiniz değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatınız gelir kaydedilecektir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Anılan yazıyla, başvuru sahibi istekliden idarece elektrik–elektronik mühendisliği mezuniyet belgesinin elektrik mühendisliğine denk olduğunu tevsik edici belge olarak nitelendirilen transkript veya meslek odasından alınan Elektrik 1kV Altı ve Üstü Tesisler SMM belgesi vs. bilgi ve belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatının gelir kaydedildiği görülmüştür.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin “SMM Belgesi ve SMMH Belgesi Verilmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin h) bendinin 8’inci alt bendinde “Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde “elektrik makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” dağıtım sistemleri”, ” güç sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” elektrik tesisleri”, ” koruma”, “yüksek gerilim tekniği” veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası’na ait resmi web sayfasında (www.emo.org.tr.)  “Elektrik Elektronik Mühendislerinin İmza Yetkisi

… Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi (ya da genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi

Bu belge ile Elektrik Mühendisliği hizmetlerine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir. Bu belgeyi alabilmek için Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanlı üyelerimizin transkriptlerinde;

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki etkin değeri 1000V`un üstündeki kuvvetli akım tesisleri, elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları, maden işletmelerindeki elektrik tesisleri; 1000V ve altındaki tesisler ile 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V ve altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini kapsayan SMM belgesidir. Elektrik Mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındakilere (Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik-Haberleşme Mühendisleri) Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde “elektrik makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” dağıtım sistemleri”, ” güç sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” elektrik tesisleri”, ” koruma”, “yüksek gerilim tekniği” veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.” ifadeleri yer almaktadır.

Aktarılanlardan elektrik-elektronik mühendislerinin, Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesislere yönelik proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilmesinin belirli şartlara bağlandığı görüldüğünden idarece elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden transkript veya meslek odasından alınan Elektrik 1kV Altı ve Üstü Tesisler SMM belgesinin istenilmesinin temelinde yukarıda bahsedilen yetkinliğe sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi olduğu değerlendirilmiştir.

Ancak söz konusu belgelerin istenilmesinin, ihale konusu iş kapsamında elektrik-elektronik mühendislerinin mezuniyetlerinin kendilerine vermiş olduğu yetkinin dışında ayrıca sahip olmaları gereken bir yetkinliğinin denetlenmesine yönelik olduğu, bu çerçevede anılan hususun kamu ihale mevzuatı anlamında sunulan mezuniyet belgelerindeki bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan isteklilerin sahip olması istenilen bir yetkinliğe/yeterliğe ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için öncelikle ihale dokümanında söz konusu yetkinliğin/yeterliğin tevsik edilmesine yönelik düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Bahse konu ihalede elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden idarece talep edilen anılan belgelerin ihalede yeterlik kriteri olarak sunulması gereken belge olarak belirlenmemiş olduğu dikkate alındığında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.4’üncü maddesinde yer alan “ilgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması çerçevesinde söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden talep edilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede uyuşmazlığa konu ihale özelinde elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin transkript veya meslek odasından alınan Elektrik 1kV Altı ve Üstü Tesisler SMM belgesinin istenilmesine yönelik işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

İş deneyiminin tevsiki için elektrik mühendisliği mezuniyet belgesinin sunulabileceğinin düzenlenmiş olduğu söz konusu ihalede sunulan elektrik elektronik mühendisliği mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsikinde kabul edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin ise yapılan tespit ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

Ülkemizdeki birçok üniversitede elektrik mühendisliği bölümünün bulunmadığı, elektrik–elektronik mühendisliği bölümünün bulunduğu, elektrik mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerden de örneğin, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında da elektrik mühendisliğinin elektrik–elektronik fakülteleri alt bölümleri olarak yer aldığı, buradan hareketle elektrik- elektronik mühendisliğinin, elektrik mühendisliğini de kapsadığı değerlendirilmiştir.   

Söz konusu ihalenin İdari Şartname’sinde her ne kadar benzer iş olarak sadece elektrik mühendisliği mezuniyet belgesi belirtilmiş olmakla birlikte, yukarıda yapılan tespitler neticesinde elektrik-elektronik mühendisliğinin, elektrik mühendisliğini de kapsadığı ve bahse konu ihalede elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi ile ihaleye teklif verebileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan “Mezun Belgesi”nin sunulduğu, söz konusu belgeden Serkan Yücel’in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduğu anlaşılmış olduğundan başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca söz konusu İdari Şartname düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeler başlıklı 5’inci maddesindeki rekabet ilkesi gereğince geniş yorumlanması gerektiği ve elektrik-elektronik mühendislerinin de mezuniyet belgeleri ile söz konusu ihaleye katılmasında bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu görülmüştür.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Elektrik- Elektronik Mühendisliği mezuniyet belgesi sunan isteklilerden olan Recep Ateş – Çınarlar A.Ş. İş Ortaklığının, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden bir tanesinin, bilgi eksikliği kapsamında idarece istenilen belgelere yönelik sunulan belgelerin yeterli olmadığıdır. Raporun A bölümünde yapılan tespit ve değerlendirmelere göre anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden olan bilgi eksikliği kapsamında idarece istenilen belgeler yönelik sunulan belgelerin yeterli olmadığı gerekçesinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden,  başvuru sahibi Serkan Yücel’in teklifinin değerlendirmeye alınarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin iptali ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.