Baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı ya da avukat/noter onaylı örneğinin eklenmemesi (M)

Diğer taraftan, davalı idarece dava konusu işlemde vekâletnamenin aslının verilmediği belirtilmişse de mevzuatta vekâletnamenin aslının verilmesi zorunluluğunun bulunmadığı sadece baro pulu yapıştırılmayan vekâletnamelerin işleme konulmayacağı belirtildiğinden bu yönden de davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Toplantı No: 2021/006
Gündem No: 7
Karar Tarihi: 10.02.2021
Karar No: 2021/MK-58

BAŞVURU SAHİBİ:
Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Org. Hurd. Tarım Hayv. Turizm Tıbbı Malz. Mak. Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlak. San. Ve Tic. Paz. Ltd. Şti. (İdari Mercii Tecavüzü)

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Gezende Hes İşl.Müd.

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/293397 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Gezende Hes İşl. Müd. tarafından yapılan 2019/293397 ihale kayıt numaralı “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak, Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Org. Hurd. Tarım Hayv. Turizm Tıbbı Malz. Mak. Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlak. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-196 sayılı karar ile “Başvurunun şekil yönünden reddi” ne karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Org. Hurd. Tarım Hayv. Turizm Tıbbı Malz. Mak. Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlak. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.12.2020 tarihli ve E:2020/1129, K:2020/1832 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; 30/07/2019 tarihinde tebliğ olan ve kesinleşen ihale kararı ile ihalenin davacı Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Organizasyon Hurd. Tarım Hayv. Tur. Tıbbı Malz. Makina Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlakçılık San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 15/08/2019 tarihinde tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısı üzerine davacı tarafından “sözleşme yapmak üzere 23/08/2019 tarihinde idareye başvurdukları ancak idarenin S plakaları olmadığı gerekçesiyle sözleşme yapmadığı, ancak İdari Şartname ve Teknik Şartnamede birbirine uyumsuz düzenlemelerin olduğu, … ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemeler nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği, ihalenin iptaline karar verilmez ise kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği” iddiaları ile idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 27/08/2019 tarihinde tebliğ edilen idarenin cevabı üzerine ise davalı idareye başvuruda bulunulduğu ve Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 11/09/2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1099 sayılı karar ile başvuru sahibinin iddialarının süre ve şekil yönünden reddine karar verildiği görülmüştür. Diğer taraftan 13/09/2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen yazıda geçici teminatlarının gelir kaydedilerek, gerekli işlemlerin başlatıldığının belirtilmesi ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesine ilişkin EÜAŞ Genel Müdürlüğü işlemine davacı tarafından Mersin 1. İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, Mahkemenin 20/12/2019 tarih ve E:2019/1040, K:2019/1341 sayılı kararıyla dava dilekçesinin itirazen şikâyet başvurusu yerine geçmek üzere Kamu ihale Kurumuna gönderildiği, bunun üzerine davalı idare tarafından 14/01/2020 tarihli istem yazısıyla onaylanmış vekaletnamenin ve 11.442,00-TL başvuru bedelinin yazının tebliğinden itibaren beş gün içerisinde yatırılmasının istenildiği, davalı idarece eksikliklerin giderilmediği tespit edilerek şikâyetin 29/01/2020 tarih ve 2020/UH.IV-196 sayılı Kamu ihale Kurulu kararıyla reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, eksikliklerin giderilmesine ilişkin 14/01/2020 tarihli bildirimin davacı vekiline 16/01/2020 tarihinde ulaştığı ve davacı vekili tarafından beş günlük süre dolmadan 20/01/2020 tarihli dilekçenin ekinde 11.442,00-TL’lik başvuru ücretine ilişkin Ziraat Bankası’nın 20/01/2020 tarihli dekontunun, baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin ve yetki belgesinin davalı idareye teslim edildiği, anılan dilekçenin Kamu İhale Kurumu tarafından 20/01/2020 tarihinde kaydedildiği ve 2020/3472 kayıt numarasının verildiği görülmektedir.

Bu itibarla, davalı idarece savunma dilekçesinde yatırılan ücretin davacının daha önce yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusuna ait olduğu iddia edilmişse de davalı idarenin istem yazısında ve davacının dilekçesinde Mersin İdare 1. Mahkemesi’nin 20/12/2019 tarih ve E:2019/1040, K:2019/1341 sayılı kararının ilgi olarak tutulduğu ve giderilen eksikliklerin bu başvuruya ilişkin olduğu ayrıca davalı idarece bu başvuruya yönelik olarak 14/01/2020 tarihli yazıyla istenilen bedelin 26/12/2019 tarihli ve 2019/UH.I-1735 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, davalı idarece dava konusu işlemde vekâletnamenin aslının verilmediği belirtilmişse de mevzuatta vekâletnamenin aslının verilmesi zorunluluğunun bulunmadığı sadece baro pulu yapıştırılmayan vekâletnamelerin işleme konulmayacağı belirtildiğinden bu yönden de davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-196 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.