Alt Yüklenici Tanımı İle 16/12/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan alt yüklenici tanımının ve 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak alınan 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı Kurul kararı ile Mahkeme Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinde yer alan “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,” tanımının yürütmesinin durdurulmasına,

2. 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul Kararı’nın iptaline,

Karar verilmiştir.

Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.