Akaryakıt gideri için petrol şirketinin internet sitesinden alınan fiyatların kullanılması

akaryakıt gideri için “https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari” internet sitesinden alınan Konya iline ilişkin ihale tarihi olan 22.11.2022 tarihi sonrasında 27.11.2022 tarihli motorin fiyatını 24,30TL olarak gösterir belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin ihale ilan ve ihale tarihi arasında olmadığı, araçların akaryakıt tüketim miktarlarının tevsikine ilişkin yetkili servislerden alınan belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından araç yakıt giderlerine ilişkin yapılan açıklamaların uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Toplantı No: 2023/003
Gündem No: 24
Karar Tarihi: 11.01.2023
Karar No: 2023/UH.I-70

BAŞVURU SAHİBİ:

Tekinler Turizm Nak. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1052243 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Nakil (Diyaliz) Aracı Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hasta Nakil (Diyaliz) Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nak. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2022 tarih ve 70955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1673 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2)  İhalenin 17’nci kısmı Hadim Devlet Hastanesi hasta nakil (diyaliz) aracı kiralama işi ve 18’inci kısmı Hüyük Devlet Hastanesi hasta nakil (diyaliz) aracı kiralama işi üzerinde bırakılan Gönül Gökpınar’ın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği şöyle ki;

b) Araç yakıt (motorin) gideri ile ilgili yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki “79.2.2.7 Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.” hükmüne uygun olmadığı, Ek-O.7 maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının ihale tarihinden önceki son geçici vergi beyanname dönemi olan 7, 8 ve 9’uncu aylara ait olması gerektiği, açıklamalarda son geçici vergi beyanname dönemine ait herhangi bir kanıtlayıcı belgenin tevsik amacıyla konulmadığı, araçların yakıt sarfiyatını belirlemek için herhangi bir yetkili servisten teknik belge (yakıt sarfiyatını gösterir) alınmadığı, yapılan açıklamanın tek düze, eksik, yanıltıcı ve hatalı olduğu, bu haliyle yapılan yakıt maliyet hesaplamasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve gerçek maliyeti yansıtmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından araç yakıt giderlerine ilişkin yapılan açıklamalar incelendiğinde; araç kataloğu veya yetkili servisten alınmış herhangi bir belge sunulmadığı, bunun yerine araç satışı yapılan internet sitesi üzerinden ihale konusu işte kullanılabilecek nitelikte 2020 ve 2021 model (diesel) 4 farklı aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgilerin bulunduğu belgenin çıktısının sunulduğu; akaryakıt gideri için “https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari” internet sitesinden alınan Konya iline ilişkin ihale tarihi olan 22.11.2022 tarihi sonrasında 27.11.2022 tarihli motorin fiyatını 24,30TL olarak gösterir belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin ihale ilan ve ihale tarihi arasında olmadığı, araçların akaryakıt tüketim miktarlarının tevsikine ilişkin yetkili servislerden alınan belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından araç yakıt giderlerine ilişkin yapılan açıklamaların uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.