7421 Sayılı Kanun İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 ve ek 1 inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve aynı Kanun’a geçici 21 inci madde eklenmiştir. (7421 sayılı Kanun için tıklayınız.)

Söz konusu değişikliklerle;

1- Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak 26/11/2022 tarihinden sonra alınan Kamu İhale Kurulu kararlarında uygulanmak üzere;

  • Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verileceğine,
  • Bu karar üzerine başvuru sahibinin, Kurul kararının kendisine bildirimini izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihinden sonraki 30 gün içinde itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum tarafından iade edileceğine,

Yönelik düzenleme yapılmıştır.

İade talep sürecinde izlenecek usul Kurumca belirlenerek ayrıca duyurulacaktır.

2- Kurumumuza yapılan itirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak 26/11/2022 tarihinden önce alınan Kamu İhale Kurulu kararlarında uygulanmak üzere;

  • İddialarının tamamında haklı bulunan başvuru sahipleri tarafından, 7421 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 26/11/2022 tarihini izleyen 30 gün içinde (26/12/2022 tarihi dahil bu tarihe kadar) itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik olarak Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda, başvuru sahiplerine Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesine karar verileceğine,
  • Bedel iadelerinin Kurum tarafından, talep tarihini izleyen 30 gün içinde yapılacağına,

Yönelik düzenleme yapılmıştır.

İade talep sürecinde izlenecek usul Kurumca belirlenerek ayrıca duyurulacaktır.

3- 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmelerde yükleniciden sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında tahsil edilen bedelin (KİK payı);

  • Hiçbir durumda iade edilmeyeceğine,

Yönelik düzenleme yapılmıştır.

4- Kamu alım, ihale ve sözleşme süreçlerinin dijitalleşmesi kapsamında;

  • 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleler ile Kanundan istisna edilen ve doğrudan teminle yapılan alımlarda, ayrıca tüm alım ve ihalelere ilişkin sözleşme süreçlerinde her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatın Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılabileceğine,
  • Bu kapsamda EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye Kurumun yetkili olduğuna,

Yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu alımlarına katılım sağlayan kişilerin alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde kullanacakları yeni hizmetlerin EKAP üzerinde geliştirilmesine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.