4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18 Kasım 2023 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32373

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-18.htm