4734 Sayılı Kanun Uyarınca Kuruma Yapılacak Uygun Görüş ve İstisna Başvuruları Hakkında

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca; alıma konu edilen ihtiyacın uygunluğu, yerindeliği veya gerekliliği noktasında yetki ve sorumluluğun alımı yapan idarelerde olduğu, Genelge hükümlerinin uygulanmasında öncelikli olarak Genelge’de belirtilen yöneticilerin sorumlu olacağı, bakanlıklarda bakan veya bu konuda görevlendirilen bakan yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, il özel idarelerinde ve illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından, alım sürecinin gözden geçirileceği ve değerlendirmede bulunulacağı açıktır.

Bu doğrultuda;

1- 4734 sayılı Kanunun 62 nci  maddesinin (ı) bendine göre Kurumumuzdan uygun görüş talebinde bulunulan alımların, Genelge hükümlerine uygunluk yönünden değerlendirilerek işlem tesis etme yükümlülüğü ve sorumluluğu ilgili idarelere ve yukarıda sayılan yöneticilere ait olduğundan, talepte bulunulan alımların 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olduğunun, talep kayıt numarasının Kurumumuza bildirildiği yetkili makamca imzalı yazıda belirtilmesi gerekmektedir.

2- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kurumumuzdan istisna kapsamına alınması talep edilen mal ve hizmet alımlarının, Genelge hükümlerine uygunluk yönünden değerlendirilerek işlem tesis etme yükümlülüğü ve sorumluluğu ilgili idarelere ve yukarıda sayılan yöneticilere ait bulunduğundan, bu husustaki başvuru yazılarının mezkûr yöneticiler tarafından imzalanması ve bu yazıda, talebe konu alımların 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.